Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konferencia „Partnerstvo v spolupráci. Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí“

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva na konferenciu „Partnerstvo v spolupráci. Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí“, ktorá sa uskutoční dňa 24. novembra 2016 v Stredisku poľsko – slovenskej spolupráce v Nowom Targu.

Tematický rozsah konferencie sa sústreďuje na úlohu spolupráce samospráv poľsko-slovenského pohraničia v právnom systéme a zahraničnej politike štátu a na inštitucionalizované formy spolupráce v realizácii medzinárodnej spolupráce jednotiek územnej samosprávy, ako sú euroregióny alebo Európske zoskupenia územnej spolupráce. Obzvlášť je viditeľná v oblasti európskej územnej spolupráce, ktorá sa v každodennom živote realizuje v početných spoločných projektoch, zámeroch a iniciatívach samospráv. V priebehu rokov sa táto spolupráca a jej rozsah menili, dosahovali stále vyššiu právnu a organizačnú úroveň, získavali nové možnosti podpory. Je dobré o tom pripomenúť pri ukazovaní doterajších úspechov samospráv poľsko-slovenského pohraničia v rozsahu spolupráce a potenciálu samospráv a inštitúcií, ako napr. euroregióny alebo EZÚS v ďalšom upevňovaní medzinárodnej spolupráce a partnerstiev samospráv. Vidieť to na príklade strategického projektu výstavby Cyklistickej cesty okolo Tatier, ktorý bol iniciovaný Euroregiónom „Tatry“ a realizovaný skoro dvadsiatimi poľskými aj slovenskými samosprávami, a jeho koordinátorom bol EZÚS TATRY.

Naplánované prednášky, prezentácie, príspevky poľských a slovenských expertov umožnia systematizovať poznatky od právnych aspektov cez analýzu doterajších skúseností až po určenie perspektív. Diskúsia a vypracované spoločné závery sa budú môcť využiť ako nástroje pre miestne, regionálne a štátne orgány pri zavádzaní zlepšených riešení realizácie zahraničnej politiky a zvýšenia významu úlohy subjektov ako sú EZÚS. Efektivita cezhraničnej spolupráce jednotiek územnej samosprávy v oblasti poľsko-slovenského pohraničia môže byť totiž výrazne zintenzívnená vďaka praktickému využitiu potenciálu EZÚS ako nástroja pre jednotky územnej samosprávy na realizáciu projektov v rámci územnej spolupráce. Tento potenciál musíme zdôrazňovať aj preto, že práve uplýva 10. výročie prijatia Európskym parlamentom a Radou nariadenia č. 1086/2006 o EZÚS.

Program Pdf

Vzhľadom na obmedzený počet miest je potrebné sa zaregistrovať. Registrácia trvá do 22.11.2016. On-line registračný formulár je dostupný 
 


Konferencia je organizovaná v rámci projektu s názvom „Účasť územnej samosprávy poľsko-slovenského pohraničia na rozvíjaní regionálnej medzinárodnej spolupráce“ spolufinancovaného Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky. Konferencia organizovaná v rámci Európskeho týždňa miest a regiónov OPEN DAYS 2016 ako miestne podujatie pod heslom „Európa v našom regióne“.

Logo_konf_sk


 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva