Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konferencia Partnerstvo v spolupráci. Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí

Partnerstvo v spolupráci. Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí je téma konferencie, ktorá sa konala 24. novembra v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu a zhromaždila zástupcov niekoľkých desiatok poľských a slovenských samospráv a hostí. Mali sme tú česť privítať na konferencii o. i. pána Wendelina Habera, čestného predsedu Euroregiónu „Tatry”, pána dr. Piotra Drobniaka, radcu ministra vo veľvyslanectve Poľskej republiky v Bratislave, pána Adriána Kromku, generálneho vicekonzula Slovenskej republiky, pani Joannu Stempińskú, radkyňu-ministerku v Odbore verejnej a kultúrnej diplomacie Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky, pána Stanisława Łukaszczyka, podpredsedu rady Zväzku Euroregión „Tatry”, pána Jána Ferenčáka, predsedu rady Združenia Euroregión Tatry, pána Antoniho Nowaka, riaditeľa kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry” v Nowom Targu, pani Radoslavu Krafčíkovú zastupujúcu riaditeľa kancelárie. Všetkých účastníkov, hostí a prednášajúcich privítali pán Štefan Bieľak, predseda zhromaždenia EZÚS TATRY, a pani Agnieszka Pyzowska, riaditeľka Zoskupenia.

Konferencia bola organizovaná v rámci projektu realizovaného Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY s názvom „Účasť územnej samosprávy poľsko-slovenského pohraničia na rozvíjaní regionálnej medzinárodnej spolupráce“ spolufinancovaného Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky v rámci náboru s názvom „Podpora samosprávneho a občianskeho aspektu poľskej zahraničnej politiky 2016“. Bolo to zároveň miestne podujatie sprevádzajúce tohtoročný Európsky týždeň regiónov a miest Open Days 2016.

Program konferencie bol tak pripravený, aby riešil široký okruh tém od právnych aspektov cez analýzu doterajších skúseností až po určenie perspektív. Experti pozvaní k účasti na konferencii sa v každodennej práci zaoberajú úlohou medzinárodnej spolupráce územnej samosprávy v právnom systéme a v zahraničnej politike štátu a analýzou možností využívania potenciálu samospráv poľsko-slovenského pohraničia a štruktúr spolupráce, akými sú euroregióny a EZÚS. Rozsah konferencie umožnil vďaka svojej rôznorodej tematike a otázkam systematizovať poznatky o doterajších úspechoch a o možnostiach rozvoja cezhraničnej spolupráce.

Prvá časť konferencie mala analitický charakter a zamerala sa na otázky spojené so spoluprácou samospráv a na problematiku samosprávnych štruktúr medzinárodnej spolupráce.

Prof. dr hab. Kazimierz Jóskowiak z Technickej a obchodnej vysokej školy Heleny Chodkowskej vo Varšave priblížil otázky týkajúce sa európskej územnej spolupráce samospráv v práve a v politike a pripomenul, že tradičná medzištátna spolupráca, typická pre predchádzajúce historické obdobia, sa v súčasnosti dopĺňa novou sieťou prepojení, medzi inými medzi miestnymi a regionálnymi spoločenstvami vo forme cezhraničnej spolupráce, partnerstiev obcí a miest a medzinárodnej spolupráce regiónov. Poukázal na tri smery hľadania právneho rámca európskej územnej spolupráce: práce Rady Európy, formovanie právnych nástrojov územnej spolupráce v Európskych spoločenstvách a Európskej únii, bilaterálne medzištátne dohody upravujúce územnú spoluprácu spoločenstiev a územných orgánov. Profesor Kazimierz Jóskowiak zdôraznil, že územné orgány a spoločenstvá sú dôležitým účastníkom medzinárodného života.

Dr. Marcin Krzymuski, vedúci Kompetenčného centra EZÚS na Európskej univerzite Viadrina vo Frankfurte nad Odrou, prezentoval právne možnosti cezhraničného realizovania verejných úloh v rámci EZÚS. Účastníci konferencie si mohli pripomenúť podmienky nariadenia Európskeho parlamentu a rady o EZÚS, od ktorého prijatia práve uplýva 10 rokov. „Niet pochýb o tom, že prihraničné samosprávy sú – v porovnaní s jednotkami lokalizovanými v centre krajiny – veľmi obmedzené, pokiaľ ide o možnosti spoločnej realizácie úloh s verejným charakterom“, pripomenul dr. Krzymuski. Bariéru stále tvorí štátna hranica, ktorá je zároveň líniou, kde sa stretávajú právne systémy. Každý z nich pritom predpokladá osobitné formy spolupráce subjektov z verejného sektora. Spravidla nie sú dostupné pre subjekty z iných štátov. Za účelom nivelizovať tieto prekážky boli vytvorené okrem iného Európske zoskupenia územnej spolupráce“. Vo svojom vystúpení expert poukázal na niekoľko príkladov verejných úloh, ktoré je možné realizovať na pohraničí prostredníctvom spolupráce v rámci EZÚS, pričom uviedol aj právny základ. Nedá sa nesúhlasiť so záverom, že EZÚS poskytuje jednotkám územnej samosprávy z rôznych štátov obrovské možnosti v oblasti realizácie verejnoprospešných služieb. Stále sa však jeho možnosti nevyužívajú v plnej miere.

O sociologických aspektoch spolupráce poľských a slovenských samospráv hovoril pán Ľubomír Falťan zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Predstavil výsledky prieskumov uskutočnených pred niekoľkými rokmi medzi slovenskými samosprávami na rôznych pohraničiach Slovenska. Výsledky týchto prieskumov budú onedlho zverejnené v publikácii s názvom Mikroregionálna a euroregionálna spolupráca obcí na Slovensku.

Prvú časť konferencie ukončil príspevok dr. Ladislava Volka z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave týkajúci sa kultúrneho rozmeru slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce a úlohy samospráv pri jeho realizácii. Dr. Volko podotkol, že „tradícia je mostom medzi dejinami a súčasnosťou a to najmä na cezhraničných územiach. Vyjadruje to kultúra, ktorá je často spoločná alebo veľmi podobná. Je zároveň tým, čo spája obidve strany a prejavuje sa navonok. Symbolizuje charakter konkrétneho priestoru v jeho komplexnom rozmere. Nadväzuje v najlepšom zmysle slova na historické a kultúrne dedičstvo na slovenskej aj na poľskej strane. Deje sa tak v unikátnom prírodnom priestore, v ktorom je krajinný ráz jej neoddeliteľnou súčasťou“.

Druhá časť konferencie súvisela s prezentáciou dobrej praxe a perspektív rozvoja spolupráce poľských a slovenských samospráv. Nesmieme na tomto mieste zabúdať na úlohu, ktorú v priebehu 22 rokov zohráva na poľsko-slovenskom pohraničí Euroregión „Tatry“, ktorý iniciuje, organizuje, koordinuje spoločné aktivity poľských a slovenských samospráv, organizácií, inštitúcií a obyvateľov. O skúsenostiach Euroregiónu „Tatry“ a partnerskej spolupráci miestnych samospráv hovoril pán Antoni Nowak, riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“. Predstavil podmienky vzniku Euroregiónu „Tatry“ a obdobia rozvoja jeho činnosti. Zdôraznil význam spoločných poľsko-slovenských mikroprojektov typu ľudia pre ľudí, ktorých realizácia o. i. samosprávami výrazne prispela k rozvoju poľsko-slovenskej spolupráce. Od roku 1997 spravuje malé projekty a mikroprojekty kancelária Zväzku Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu a vďaka prostriedkom z fondov Európskej únie bolo realizovaných 270 mikroprojektov na celkovú sumu 5 mil. euro. Ďalších 6,5 mil. euro čaká na žiadateľov v Euroregióne „Tatry“ v rámci Programu Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020. Riaditeľ Nowak zároveň pripomenul, prečo bolo Euroregiónom vytvorené EZÚS TATRY. Na záver poukázal na výzvy a úlohy, ktorým budú Euroregión „Tatry“ a EZÚS TATRY čeliť v rokoch 2016 – 2020.

Európske fondy určené na cezhraničnú spoluprácu tvoria jeden z dôležitejších finančných nástrojov podporujúcich rozvoj spoločných iniciatív poľských aj slovenských samospráv. Pripomenul o tom pán Grzegorz Gołda, riaditeľ Spoločného technického sekretariátu Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo svojom príspevku s názvom „Cezhraničný efekt a partnerstvo v projektoch v Programe Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020: programové požiadavky a skúsenosti po prvých výzvach“. V Programe 2007 – 2013 projekty realizovalo viac ako 1900 poľských a slovenských partnerov. Skoro 3/4 poľských samospráv v regióne uvádza, že spolupracuje so zahraničným partnerom. Výrazná väčšina partnerov vyjadrila ochotu pokračovať v partnerstve a realizovať ďalšie projekty v ďalšej finančnej perspektíve. Vo svojej prezentácii sa riaditeľ Grzegorz Gołda zameral na priblíženie zásad správneho partnerstva v novom Programe Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, uviedol typy partnerstiev, vlastnosti, ktorými sa musí dobré partnerstvo vyznačovať, aby boli spoločne realizované projekty efektívne, zachovali udržateľnosť výsledkov a mali primeraný cezhraničný efekt.

Posledným príspevkom v tejto časti konferencie bola prezentácia cezhraničného projektu, ktorý môže byť príkladom modelovej spolupráce Euroregiónu „Tatry“, EZÚS TATRY a poľských aj slovenských samospráv. Je to strategický projekt Euroregiónu „Tatry“: Historicko-kultúrno-prírodna cesta okolo Tatier. II. etapa tohto projektu sa bude realizovať ako vlajkový projekt Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ktorého vedúcim partnerom je EZÚS TATRY. Konferencia venovaná úlohe a potenciálu spolupráce poľských a slovenských samospráv bola tiež dokonalou príležitosťou pre slávnostné podpísanie partnerskej zmluvy 9 samosprávami a EZÚS TATRY a začatie implementácie vlajkového projektu týkajúceho sa realizácie II. etapy Cesty okolo Tatier. O tejto udalosti sme písali tu: http://www.euwt-tatry.eu/pl/umowa-partnerska-na-realizacje-i.html

Prezentácie a resumé príspevkov expertov:

 

  • Európska územná spolupráca samospráv v práve a politike, prof. dr hab. Kazimierz Jóskowiak, Technická a obchodná vysoká škola Heleny Chodkowskej vo Varšave 
  • Právne možnosti cezhraničnej realizácie verejnoprospešných úloh v rámci EZÚS, dr Marcin Krzymuski, Kompetenčné centrum EZÚS, Európska univerzita Viadrina  http://prezi.com/cwzz0wdwpcrz/
  • Kontakty a spolupráca slovenských a poľských samospráv v kontexte sociologického prieskumu, Ľubomír Falťan, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied 
  • Kultúrny rozmer slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce a úloha samospráv pri jej realizácii, PhDr. Ladislav Volko, Fakulta masmediálnej komunikácie Univezity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
  • Partnerská spolupráca miestnych samospráv v Euroregióne „Tatry” – 22 rokov skúseností, Antoni Nowak, riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry” 
  • Cezhraničný efekt a partnerstvo v projektoch v Programe Interreg PL-SK 2014 – 2020: podmienky programu a skúsenosti po prvých výzvach, Grzegorz Golda riaditeľ Spoločného technického sekretariátu Programu Interreg V-A
    Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 
  • Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – príklad modelovej spolupráce Euroregiónu „Tatry“, EZÚS TATRY a samospráv, Agnieszka Pyzowska, EZÚS TATRY

 

Môžete sa tiež oboznámiť so závermi konferencie týkajúcimi sa posilnenia medzinárodnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí, využitia potenciálu samospráv a inštitúcií typu euroregión a EZÚS 

V súvislosti s realizáciou projektu a organizáciou konferencie bola vydaná informačná brožúra s informáciami o EZÚS TATRY a o poľsko-slovenskej spolupráci v poľskom, slovenskom a anglickom jazyku s názvom Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY. Nová kvalita cezhraničnej spolupráce poľských a slovenských samospráv. Je k dispozícii bezplatne v kancelárii EZÚS TATRY a v elektronickej verzii 

 


Konferencia je organizovaná v rámci projektu s názvom „Účasť územnej samosprávy poľsko-slovenského pohraničia na rozvíjaní regionálnej medzinárodnej spolupráce“ spolufinancovaného Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky. Konferencia organizovaná v rámci Európskeho týždňa miest a regiónov OPEN DAYS 2016 ako miestne podujatie pod heslom „Európa v našom regióne“.

Logo_konf_sk


 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva