Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konferencia "Efektívni v spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom"

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva na informačnú konferenciu s názvom „Efektívni v spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom – cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie“, ktorá sa bude konať dňa 21. júna 2017 v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu, ul. Sobieskiego 2.
 
Konferencia je organizovaná v rámci mikroprojektu s názvom „Cezhraničné odborné a profesionálne zdokonaľovanie v EZÚS TATRY” spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry” v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
 
V mikroprojekte sú zahrnuté školenia adresované predovšetkým zamestnancom poľských a slovenských samospráv – členov Euroregiónu „Tatry“. Dodatočne bude organizovaný pilotný e-learningový kurz cezhraničného odborného vzdelávania. Hlavné úlohy:
  • Cezhraničné aspekty práce v jednotkách územnej samosprávy na poľsko-slovenskom pohraničí – odborné zdokonaľovanie – Cyklus jednodňových školení bude tvorený 5 tematickými modulmi, z ktorých každý bude realizovaný v Poľsku a na Slovensku. Všetky školenia budú realizované pri uplatnení cezhraničného prístupu, vďaka čomu sa rozšíria poznatky účastníkov o aktuálnych právnych národných postupoch, frekventanti získajú zároveň informácie, aké postupy platia na druhej strane hranice v rozsahu o. i. verejného obstarávania a uplatňovania zásady konkurencieschopnosti, štátnej pomoci, prípravy investícií v rámci cezhraničnej infraštruktúry (napr. stavebný zákon), zásad posudzovania vplyvov na životné prostredie, zamestnávania personálu a v oblasti finančného zúčtovania. Celkovo sa bude konať 10 školiacich stretnutí – 5 na poľskej strane a 5 na slovenskej strane.
  • Porozumieť susedovi – jazykové kurzy a tandemy – Cezhraničné kurzy poľského a slovenského jazyka sú adresované zamestnancom samosprávy. Budú organizované 4 skupiny – 2 na poľskej strane a 2 na slovenskej strane. Kurz bude zahŕňať aspekty nevyhnutné v každodennej práci v prihraničnej samospráve, spojené s prípravou a realizáciou poľsko-slovenských projektov, účastníci spoznajú gramatické zásady, naučia sa odbornú slovnú zásobu, základné formy komunikácie, rozumieť korešpondenciu ap.
  • Kurz „E-biznis a e-marketing v cezhraničnej praxi“ – profesionálne zdokonaľovanie – Cieľom cyklu je poskytnúť vedomosti o využití internetu v rámci hospodárskej činnosti najmä pri predaji rôzneho druhu výrobkov prostredníctvom siete, je tiež zameraný na schopnosti budovať e-biznis od základov s využitím nástrojov dostupných na internete pri zvláštnom dôraze na poľsko-slovenskú cezhraničnú spoluprácu.

Pozvánka a program Pdf


Logointerregznapisem-mikro

Mikroprojekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry” v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020


 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva