Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Interaktívne workshopy s názvom Poľsko-slovenská spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja

Dňa 11. 12. 2020 organizovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY na internetovej platforme Zoom interaktívne workshopy s názvom „Spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja“ v rámci verejnej úlohy financovanej Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky v súťaži „Verejná diplomacia 2020 – nový rozmer“.

Na poľsko-slovenských workshopoch sa zúčastnilo viac ako 20 osôb, medzi účastníkmi bola tiež zástupkyňa Ministerstva zahraničných vecí, pani Joanna Muszalska-Posmyk.

 

Pre účastníkov workshopov bola pripravená prezentácia troch tém, ktoré sú aktuálne dôležité pre cezhraničnú spoluprácu a jej rozvoj.

Prvá prezentácia bola zhrnutím toho, čo sa aktuálne deje v projektoch a mikroprojektoch Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, aké riešenia pomáhajú pri realizácii projektov, aké sú efekty tejto spolupráce a čomu treba venovať pozornosť. Tento príspevok prezentoval pán Michał Stawarski – riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“.

Doterajšie efekty spolupráce poľských samospráv so slovenskými partnermi a ich rozvojový potenciál – Michał Stawarski, riaditeľ Zväzku Euroregión „Tatry“  pdf

 

Druhá prezentácia sa týkala nového Programu poľsko-slovenskej spolupráce na roky 2021 – 2027 a smerov rozvoja cezhraničných projektov, ktoré tento program stanovuje. Pani Agnieszka Pyzowska predstavila účastníkom ciele a tematiku, ktorá by mohla byť predmetom ďalších pripravovaných projektov, ako využívať výsledky doterajších projektov a rozvíjať ich v ďalších spoločných projektoch, čo môžeme očakávať od nového Programu Interreg a aký je stav jeho prípravy.

Nové výzvy alebo rozvoj osvedčených smerov spolupráce v ďalšom Programe Interreg PL-SK – Agnieszka Pyzowska, riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY  pdf

 

Tretia téma, ktorá bola predmetom workshopov, bola mimoriadne dôležitá vzhľadom na aktuálnu situáciu pandémie a jej účinkov na cestovný ruch v našom regióne. Svoje skúsenosti v tejto oblasti priblížil účastníkom a inšpiroval ich príkladmi zaujímavých riešení pán Hubert Gonera, riaditeľ firmy Landbrand, ktorá sa zameriava na marketing miest, budovanie značky a podporu rozvoja cestovného ruchu.

Propagovanie turistickej ponuky samospráv na poľsko-slovenskom pohraničí počas pandémie – Hubert Gonera, výkonný riaditeľ, Landbrand  pdf

 

Horeuvedené publikácie vyjadrujú názory autora a nesmú sa stotožňovať s oficiálnym stanoviskom Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky.

 


logo EN

Verejna úloha s názvom „Spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja kľúčom k pozitívnemu medzinárodnému vnímaniu Poľska“ financovana Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky v rámci súťaže „Verejná diplomacia 2020 – nový rozmer“.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva