Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Európska komisia prijala Partnerskú dohodu so Slovenskom

Dňa 20. 06. 2014 Európska komisia prijala „partnerskú dohodu“ so Slovenskom, ktorá určuje spôsob využitia štrukturálnych a investičných fondov EÚ  pre hospodársky rast a rast zamestnanosti v rokoch 2014 – 2020.

Dohoda otvára cestu pre financovanie v rámci politiky súdržnosti vo výške 14 mld. EUR, v tom Európska územná spolupráca vo výške 223,4 mln. EUR.

V Partnerskej dohode sa ocitli aj odkazy týkajúce sa EZÚS. Píše sa, že „V rámci programov nadnárodnej spolupráce je potrebné vo väčšej miere zapájať do partnerstiev aj Európske zoskupenia územnej spolupráce (ďalej len „EZÚS“). […]V rámci územnej spolupráce budú naďalej podporované EZÚS s cieľom uľahčovať a podporovať prípravu spoločných strategických a programových dokumentov územnej spolupráce, aktivity smerujúce k rozvoju územných špecifík s dôrazom na rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva a vytváranie partnerstiev.“

 

Partnerská dohoda SR na roky 2014 - 2010

Viac na tému partnerskej dohody je možné sa dozvedieť na stránke Európskej komisie. ikona strzałka

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva