Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Európska komisia prijala Partnerskú dohodu s Poľskom, týkajúcu sa využívania prostriedkov z fondov EÚ na roky 2014 – 2020

ňa 23. 05. 2014 Európska komisia prijala „partnerskú dohodu“ s Poľskom, v ktorej je stanovená optimálna stratégia, ktorá určuje spôsob využitia štrukturálnych a investičných fondov EÚ v poľských regiónoch a mestách, ako aj pre občanov.

Prijatá dohoda otvára cestu pre financovanie v celkovej výške 77,6 mld. EUR v rámci politiky súdržnosti v období 2014 – 2020 (podľa bežných cien, vrátane financovania v rámci Európskej územnej spolupráce). Ide o najvyššiu národnú alokáciu zo všetkých 28 členských štátov EÚ.

V Partnerskej dohode sa ocitli aj odkazy týkajúce sa EZÚS – „Vznikajúce európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) s účasťou poľského partnera by mali mať aktívny podiel  v programoch Európskej územnej spolupráce. Zoskupenia, ako inštitúcie s nadnárodným charakterom, umožnia vykonávať ďaleko viac inštitucionalizovaných medzinárodných činností.  Právne predpisy EÚ v širšom rozsahu a efektívnejšie opisujú potenciálny rozsah činnosti EZÚS – presahuje cieľ Európskej územnej spolupráce. V rámci programov Európskej územnej spolupráce s účasťou Poľska sa bude rola zoskupení prejavovať pri realizácii projektov, možné je poveriť EZÚS s riadením sieťového projektu – umožňujúcim realizáciu mikroprojektov.“

Partnerská dohoda PL na roky 2014 - 2010  pdf

Viac na tému partnerskej dohody je možné sa dozvedieť na stránke Európskej komisie  ikona strzałka

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva