Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

„Efektívni v cezhraničnej spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom“ - tvorivé dielne pre zamestnancov samosprávnych orgánov

Dňa 30.11.2016 sa konali tvorivé dielne s názvom „Efektívni v cezhraničnej spolupráci, čiže ako sa stať poľsko-slovenským lídrom“ organizované Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY v rámci projektu s finančným príspevkom Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky.

Tvorivé dielne boli určené pre poľských a slovenských zamestnancov samosprávnych orgánov z územia Euroregiónu „Tatry“, ktorí zodpovedajú za prípravu a realizáciu cezhraničných projektov. Adresátmi školenia boli najmä osoby, ktoré každodenne realizujú spoluprácu s partnermi z druhej strany hranice a chcú ju zároveň skvalitniť za účelom zefektívnenia implementácie spoločných projektov a účinného riešenia problémov, ktoré sa priamo týkajú miestnych spoločenstiev pohraničia.

Tematický okruh tvorivých dielní umožňuje získať vedomosti o budovaní efektívnych partnerstiev a o vysokokvalitnej spolupráci s partnermi zo zahraničia, posilniť svoje jazykové kompetencie a usporiadať vedomosti a poznatky v oblasti riešenia spoločných problémov vďaka príprave vhodných cezhraničných projektov a ich efektívnej realizácii. Tvorivé dielne boli úvodom k cyklu stretnutí, kurzov a školení pre zamestnancov samosprávy pohraničia naplánovaných Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY na rok 2017, v dôsledku ktorých získajú účastníci vedomosti a zručnosti, odborné poznatky a znalosť jazyka suseda a vďaka tomu aj kľúčové kompetencie potrebné na to, aby sa mohli stať lídrami poľsko-slovenskej partnerskej spolupráce.

Pán Antoni Nowak, riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“ upozornil účastníkov dielní na úlohu rozvíjania a zdokonaľovania cezhraničnej spolupráce medzi poľskými a slovenskými samosprávami. Pripomenul, že Euroregión „Tatry“ a ním založené Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY sú inštitúcie, ktoré podporujú samosprávy pri realizácii spoločných cezhraničných projektov. Odporučil, aby sa tieto možnosti využívali, aby samosprávy neváhali kontaktovať EZÚS a konzultovať s ním spoločné projektové zámery, aby posilnili kvalitu a efektivitu spolupráce.

Pani Wania Manczewa-Wicik vo veľmi zaujímavej prednáške s tajuplným názvom „Kamienok do susedovej záhradky“ priblížila zásady komunikácie s partnerom na druhej strane hranice, poukázala na blízkosť poľského a slovenského jazyka, ktorá pomáha, ale občas prekáža v komunikácii, hovorila o potrebe prekladania alebo o prípadoch, kedy to nie je nutné, o druhoch prekladov a tlmočenia a o spolupráci s prekladateľom. Prednáška obohatená zábavnými príkladmi a cennými odporúčaniami poukázala na jazykové dilemy a nástrahy, ktoré hrozia pri spolupráci poľských a slovenských partnerov, a na spôsoby, ako sa im vyhnúť.

Okrem prednášok a prezentácií v teoretickej časti mali tiež účastníci tvorivých dielní možnosť preveriť svoje poznatky o pomerne často používaných slovných spojeniach v poľštine a slovenčine, dozvedieť sa, ako môžu byť podobne znejúce slová nesprávne chápané Poliakmi a Slovákmi, zúčastniť sa na cvičeniach spojených s určovaním cieľov, aktivít, ukazovateľov projektov, pripraviť stručný náčrt koncepcie mikroprojektu, prerokovať konkrétne príklady správne a nesprávne pripravených partnerských projektov.

Nižšie uvádzame prezentácie a materiály z tvorivých dielní:

  • Partnerstvo v cezhraničnej spolupráci, čiže prečo je dôležité zdokonaľovanie odborných kompetencií zamestnancov samospráv a aké aktivity plánuje v tomto rozsahu EZÚS TATRY v roku 2017 - Anna Sowińska, projektový manažér v EZÚS TATRY Pdf
  • Zásady budovania dobrého partnerstva v každodennej realizácii spoločných projektov – znaky dobrého partnerstva Agnieszka Pyzowska, EZÚS TATRY Pdf
  • Koncepčný a úlohový štýl uvažovania – plánovanie a realizácia spoločných projektov: analýza príkladov prípravy dobrých a zlých mikroprojektov v Programe Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, najčastejšie chyby pri prvej výzve na predkladanie žiadostí, praktické odporúčania – Michał Stawarski, vedúci oddelenia strešného projektu Programu Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020, Priorita 1, Zväzok Euroregión „Tatry“  Pdf

 


Tvorivé dielne sa realizujú v rámci projektu s názvom „Účasť územnej samosprávy poľsko-slovenského pohraničia na rozvíjaní regionálnej medzinárodnej spolupráce“ spolufinancovaného Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky v rámci náboru s názvom „Podpora samosprávneho a občianskeho aspektu poľskej zahraničnej politiky 2016“
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva