Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Druhá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektov v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Dňa 3.4.2017 Zväzok Euroregión „Tatry“ v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom vyhlasuje druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Mikroprojekty s cezhraničným charakterom môžu predkladať oprávnení žiadatelia v rámci Prioritnej osi 1 – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Podrobné informácie o oblasti podpory, oprávenených žiadateľoch a podmienkach účasti v súťaži sú dostupné na web stránkach:

-Zväzku Euroregión „Tatry“:http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/sk/ogloszenia-i-wyniki-naborow

-Prešovského samosprávneho kraja: www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-pl-sk2014-2020/vyzvy

-Žilinského samosprávneho kraja: http://www.regionzilina.sk/sk/eurofondy/aktualne-vyzvy.html

Alokácie finačných prostriedkov na výzvu-2 500 000 EUR.

Miera financovania mikroprojektov-z EFRR maximálne 85 %. 

Žiadosti sa predkladajú  najneskôr 31. júla 2017 do 15:30 hod.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva