Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

INTERREG 2014-2020

05.01.2016 - Príručka pre prijímateľa Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020

Príručka pre prijímateľa Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020
Na internetovej stránke www.plsk.eu v záložke Zoznám sa s dokumentmi bola zverejnená Príručka pre prijímatel'a spolu s prílohami pre program Interreg V-A Pol'sko - Slovensko 2014-2020.
čitaj viac

21.05.2015 - Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020

Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020
Štátny tajomník ministra pre infraštruktúru a rozvoj, Marceli Niezgoda, predsedal prvému zasadnutiu Monitorovacieho výboru programu Poľsko-Slovensko 2014-2020. Zasadnutie sa konalo 29. apríla 2015 v Starom Smokovci na Slovensku. Program Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020 je jedným z prvých programov Európskej územnej spolupráce schválených Európskou komisiou. Počas stretnutia boli prijaté dokumenty umožňujúce ďalšie práce na implementovaní programu, vrátane...
čitaj viac

19.05.2015 - Otvorenie výzvy na predkladanie koncepcií vlajkových projetkov

Otvorenie výzvy na predkladanie koncepcií vlajkových projetkov
Riadiaci orgán spolu s Národným orgánom vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov vlajkových projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko. Návrhy vlajkových projektov je potrebné predložiť na určenom formulári a doručiť na Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko (Formulár vlajkového projektu). Lehota na predloženie návrhov vlajkových projektov sa končí dňa 31...
čitaj viac

17.02.2015 - Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 schválený

Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 schválený
Európska komisia dňa 12.2.2015 schválila Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Je to prvý program cezhraničnej spolupráce, ktorý sa plánuje realizovať na poľských hraniciach v rámci finančnej perspektívy na roky 2014-2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou. Na realizáciu projektov bude pridelené takmer 155 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Najviac, lebo až polovica programových finančných prostriedkov (t.j. asi 77,5 miliónov...
čitaj viac

16.02.2015 - 1. výzva na predkladanie projektov v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020

1. výzva na predkladanie projektov v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020
Riadiaci orgán (mesto Viedeň) vyhlásil dňa 12. 2. 2015 prvú výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020.
čitaj viac

24.09.2014 - Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 predložený Európskej komisii

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 predložený Európskej komisii
Dňa 22. septembra 2014 bol predložený Európskej komisii návrh Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 , spoločne s dvoma ďalšími programami s účasťou Poľska – Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Sasko a Česká republika – Poľská republika. V priebehu 3 mesiacov Európska komisia bola povinná posúdiť súlad Programov s právnymi predpismi Európskej únie, najmä s uzneseniami týkajúcimi sa Európskeho fondu...
čitaj viac
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva