Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania analizy finansowo-ekonomicznej - odpowiedź na pytania do ogłoszenia

W dniu 06.05.2016 r. wpłynęły pytania dotyczące zapytania ofertowego na opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu flagowego pt. “Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A PL-SK 2014-2020:

- czy Zamawiający przewiduje ewentualną możliwość przedłużenia terminu realizacji usługi w przypadku pojawienia się niezależnych okoliczności, które uniemożliwiłyby realizację usługi we wskazanym terminie?

- proszę o wskazanie terminu dostarczenia przez Zamawiającego niezbędnych informacji do wykonania analizy w podziale na:
1) informacje wspólne dla projektu – opis problemów, które rozwiązuje projekt, celów projektu, planowanych działań, wskaźników produktów i rezultatów
2) informacje dotyczące każdego z partnerów projektu, w tym dane finansowe (koszty całkowite i kwalifikowalne inwestycji i działań nieinwestycyjnych).

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż :

Ad.1) dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia na wniosek zamawiającego lub wykonawcy jeśli wystąpią obiektywne, niezależne od wykonawcy i zamawiającego przeszkody uniemożliwiające wykonanie zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie (np. zmiany w dokumentach aplikacyjnych lub nowe ważne informacje związane z naborem wniosków o dofinansowanie, zmiany w zakresie działań projektu, zgłoszone przez którego z partnerów projektu i wynikające z niespodziewanych okoliczności powstałych podczas prowadzenia uzgodnień i wydawania decyzji dotyczących inwestycji planowanych w koncepcji projektu). Zmiana taka musi zostać wprowadzona do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30.06.2016 r. Zmiana taka nie może powodować zmiany wartości zamówienia,   

Ad.2) planowany przez Zamawiającego termin dostarczenia wykonawcy niezbędnych informacji do wykonania analizy (informacji wspolnych oraz informacji dotyczących każdego z partnerów) to uzgodniony z partnerami projektu koniec maja 2016 r.

Mając na uwadze czas pozostały do złożenia ofert oraz zakres powyższych wyjaśnień i zmian, które nie zmieniają zakresu przedmiotu zamówienia zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Niniejsza informacja stanowi integralną część zapytania ofertowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://www.euwt-tatry.eu/pl/zapytanie-ofertowe-dotyczace-opr.html 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego