Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania analizy finansowo-ekonomicznej - wynik postępowania

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego opracowania analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu flagowego pt. “Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A PL-SK 2014-2020, oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza wybrano wykonawcę zamówienia, którym została firma: CICHOSZA Andrzej Wróbel z siedzibą: 34-500 Zakopane, ul. Za Strugiem 38E.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego