Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Wyniki konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w okresie od 15 kwietnia 2014 r. do 22 maja 2014 r. przeprowadziło konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020 (Program PL-SK 2014-2020).

Celem konsultacji było uzyskanie uwag środowisk reprezentujących potencjalnych beneficjentów Programu, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonanie ewentualnych zmian w zakresie wsparcia ujętego w projekcie Programu, co w konsekwencji pozwoli określić docelową wizję rozwoju polsko-słowackiego pogranicza i dokonać wyborów o charakterze strategicznym dla współpracy po obu stronach granicy w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

Z przebiegu procesu konsultacji publicznych przygotowane zostało sprawozdanie. Załącznikiem do sprawozdania jest zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych przez uczestników konsultacji publicznych wraz z uzasadnieniem.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozowju w oparciu o zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi, które zostały uwzględnione lub częściowo uwzględnione projekt Programu PL-SK 2014-2020 zostanie zmodyfikowany. W trakcie prac nad zmianą brzmienia dokumentu zostaną wzięte także pod uwagę postulaty i uwagi, które zgłoszone zostały w ramach konsultacji wewnętrznych otrzymanych od komórek organizacyjnych MIiR, wytycznych otrzymanych od Komisji Europejskiej, uwzględnione zostaną także rekomendacje wynikające z oceny ex-ante oraz z prognozy oddziaływania Programu na środowisko, a także wyniki prowadzonych prac własnych, jako autopoprawki.

Zmodyfikowany projekt Programu PL-SK 2014-2020 przed przekazaniem do Komisji Europejskiej zostanie przedłożony do akceptacji przez właściwe organy po obu stronach granicy. Planowany termin przekazania dokumentu do KE to wrzesień 2014 r.

 

  • Sprawozdanie z wyników konsultacji publicznych projektu Programu PL-SK 2014-2020 pdf
  • Załącznik nr 1 - Skład Grupy Roboczej ds. przyszłego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020 pdf
  • Załącznik nr 2 – Zestawienie (w formie tabelarycznej) wszystkich zgłoszonych online uwag wraz z podjętym rozstrzygnięciem i jego uzasadnieniem pdf
  • Załącznik nr 3 – Skan ogłoszeń prasowych ws. rozpoczęcia konsultacji publicznych pdf
  • Załącznik nr 4 – Komunikat o rozpoczęciu konsultacji publicznych opublikowany na stronach internetowych administrowanych przez MIiR pdf
  • Załącznik nr 5 – Agenda konferencji konsultacyjnej pdf
  • Załącznik nr 6 – Prezentacja nt. założeń Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020 pdf
  • Załącznik nr 7 - Zestawienie (w formie tabelarycznej) pytań/uwagi zgłoszonych w trakcie konferencji konsultacyjnej  projektu Programu PL-SK 2014-2020 wraz z odniesieniem się do pytań/uwag pdf
  • Projekt Programu PL-SK 2014-2020 przedstawiony do konsultacji pdf


Źródło: www.ewt.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego