Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Wizyta studyjna podczas 9. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYSays

W dniach 10-14.10.2011 r. członkowie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, której współprzewodniczą: Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” oraz Štefan Bieľak, członek Rady Združenia Region „Tatry”, działającej w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Województwa Małopolskiego uczestniczyli w 9. Europejskim Tygodniu Regionów i Miast OPEN DAYS 2011. To coroczne wydarzenie organizowane jest w Brukseli przez Komitet Regionów Unii Europejskiej oraz Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej.

W tym roku odbywało się ono pod hasłem „Inwestowanie w przyszłość: zaangażowanie regionów w inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost” i zgromadziło blisko 6000 uczestników, dla których przygotowano ponad 100 seminariów, warsztatów, debat, wystaw i wydarzeń towarzyszących. To niepowtarzalna okazja do spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów oraz instytucji zaangażowanych w kształtowanie polityki spójności Unii Europejskiej, a także do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i dyskusji o najbardziej aktualnych wyzwaniach europejskiej polityki spójności. Tegoroczne rozmowy podczas OPEN DAYS zdominowała Strategia Europa 2020 oraz analiza propozycji zawartych w pakiecie rozporządzeń dotyczących polityki spójności na lata 2014-2020, który został ogłoszony przez Komisję Europejską 6 października 2011 r. Wśród projektów rozporządzeń znalazła się również propozycja zmiany rozporządzenia (WE) 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Więcej informacji na temat OPEN DAYS znajduje się na stronie Komitetu Regionów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego