Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Posiedzenie Zgromadzenia i Rady Nadzorczej EUWT TATRY

W dniu 17.06.2016 r. w Nowym Targu odbyło się podsiedzenie Zgromadzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Poprzedziło je posiedzenie Rady Nadzorczej EUWT TATRY.

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez dyrektora EUWT TATRY sprawozdaniem finansowym EUWT TATRY z o.o. za 2015 rokoraz Sprawozdaniem z działalności. Po dokonaniu oceny obu sprawozdań podjęła uchwałę o przedłożeniu Zgromadzeniu wniosku o przyjęcie obu sprawozdań oraz o udzielenie dyrektorowi absolutorium

Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło Sprawozdanie z działalności EUWT TATRY w 2015 roku oraz sprawozdanie finansowe za 2015 rok i udzieliło obsolutorium dyrektorowi Ugrupowania.

Dokonano zmian w skladzie organów statutowych:
- Wiceprzewodniczym Zgromadzenia został wybrany Pan Antoni Karlak, Przewodniczący Rady Związku Euroregion "tatrY", który zostąpił Pana Bogusława Waksmundzkiego,
- nowym członkiem Rady Nadzorczej w miejsce pana Miroslava Karpiša została pani Adriana Sedláková - Naczelnik Wydziału Ekonomicznego Urzędu Miasta Kieżmark.

W dalszej części posiedzenia Zgromadzenia dyrektor przedstawiła szczegółowe informacje na temat projektu flagowego dotyczącego realizacji II etapu Historyczno-kulturowoprzyrodniczego szlaku wokół Tatr w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, w tym stanu przygotowania wniosku aplikacyjnego do trwającego do 30.06.2016 r. zamkniętego naboru dla koncepcji projektów flagowych oraz przygotowanie partnerów projektu do realizacji inwestycji.

Zgromadzenie zapoznało się także z informacjami dyrektora na temat realizacji Planu działania EUWT TATRY na 2016 rok, wykonania uchwał Zgromadzenia z poprzedniego posiedzenia oraz przedłożonych i planowanych wniosków projektowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego