Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zmiana rozporządzenia dotyczącego EUWT

Od dnia 22 czerwca 2014 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania.


Zgodnie z artykułem 2 rozporządzenia nr 1302/2013 pdf EUWT utworzone przed 21 grudnia 2013 nie są zobowiązane do dostosowania swoich konwencji i statutów do przepisów rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 w brzmieniu zmienionym niniejszym rozporządzeniem.

W przypadku EUWT, dla których procedura z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 rozpoczęła się przed 22 czerwca 2014 i w przypadku których brakuje tylko rejestracji lub publikacji zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1082/2006, konwencja i statut są rejestrowane lub publikowane, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 w brzmieniu sprzed zmian dokonanych niniejszym rozporządzeniem.

EUWT, w przypadku których procedura z art. 4 rozporzą­dzenia (WE) nr 1082/2006 rozpoczęła się wcześniej niż sześć miesięcy przed 22 czerwca 2014 są zatwierdzane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 w brzmieniu sprzed zmian dokonanych niniejszym rozporządzeniem.

Natomiast inne EUWT niż te, o których mowa powyżej, w przypadku których procedura z w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1082/2006, rozpoczęła się przed 22 czerwca 2014, są zatwierdzane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 w brzmieniu znowelizowanym.

 

Równocześnie trwają prace nad nowelizacją polskiej ustawy o EUWT. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt założeń nowelizacji ustawy o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej, opierając się na dotychczasowych doświadczeniach, kontynuując wypracowane dobre praktyki oraz wprowadzając zmiany w obszarach wymagających dopracowania.

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z 2011 r. Nr 232, poz. 1378 oraz z 2013 r. poz. 1323) wprowadza do polskiego systemu prawnego przepisy unijne dotyczące europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej. Przepisy prawa UE powołujące ugrupowania zostały zmienione w 2013 roku – odpowiednie rozporządzenie znalazło się w pakiecie regulacji dla realizacji polityki spójności 2014-2020.

Aktualnie trwają konsultacje publiczne projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.

Informacja o przebiegu prac nad nowelizacją ustawy znajduje się na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji ikona strzałka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego