Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską, dotyczącą wykorzystania funduszy UE w latach 2014-2020

W dniu 23.05.2014 r. Komisja Europejska przyjęła „umowę partnerstwa” z Polską, w której określono strategię optymalnego wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w polskich regionach i miastach oraz na rzecz obywateli.

Przyjęta umowa otwiera drogę do inwestycji na łączną kwotę 77,6 mld euro w ramach funduszy polityki spójności w okresie 2014–2020 (według cen bieżących, włączając finansowanie w ramach europejskiej współpracy terytorialnej). Jest to największy krajowy przydział środków ze wszystkich 28 państw członkowskich UE.

W latach 2014–2020 Polska ma łącznie otrzymać w ramach polityki spójności ok. 77,6 mld EUR (ceny bieżące), w tym 700,5 mln EUR na europejską współpracę terytorialną

W Umowie Partnerstwa znalazło się takze odniesienie do EUWT - "Tworzące się z udziałem partnerów z Polski europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) powinny coraz aktywniej uczestniczyć w programach EWT. Ugrupowania, jako instytucje mające ponadnarodowy charakter, pozwalają na prowadzenie daleko zinstytucjonalizowanych działań międzynarodowych. Przepisy prawa UE bardzo szeroko określają potencjalny zakres działań EUWT – wykraczający również poza cel EWT. W ramach programów EWT z udziałem Polski rola ugrupowań będzie przejawiać się w realizacji projektów, możliwe jest powierzenie EUWT zarządzania projektem parasolowym – pozwalającym na realizację mikroprojektów".

Umowa Partnerstwa pdf

Więcej na temat umów partnerstwa można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej  ikona strzałka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego