Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY

W latach 2016-2018 EUWT TATRY przygotowało dla pracowników administracji samorządowej cykl komplementarnych działań edukacyjnych, które mają rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: kompetencje miękkie, wiedza specjalistyczna i znajomość języka sąsiadów.

 

 

W listopadzie 2016 r. odbyły się warsztaty pt. "Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem" przeznaczone dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej z obszaru Euroregionu „Tatry”. Tematyka warsztatów pozwalała na kształtowanie kompetencji miękkich w tym m.in.zdobycie wiedzy na temat budowania skutecznych partnerstw i wysokiej jakości współpracy z partnerami z zagranicy oraz uporządkowanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów.

Warsztaty te były prologiem do cyklu spotkań, kursów i szkoleń dla pracowników samorządów pogranicza, zaplanowanych przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od 01.05.2017 r. do 31.10.2018 r. w ramach mikroprojektu pt. „TRANSGRANICZNE DOSKONALENIE SPECJALISTYCZNE I ZAWODOWE W EUWT TATRY”, których efektem ma być nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności, wiedzy specjalistycznej oraz znajomości języka sąsiada, a tym samym uzyskanie kluczowych kompetencji niezbędnych, aby stać się LIDEREM POLSKO-SŁOWACKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ. W ramach tego mikroprojektu EUWT TATRY pełni rolę tzw. BENEFICJENTA JEDYNEGO. Przyznana wartość mikroprojektu to: 117.600,30 EUR w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) to: 99.960,25 EUR.

Dodatkowo w dniu 13.07.2018 r. EUWT TATRY zawarło z Województwem Małopolskim umowę na realizację zadania publicznego pn. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY" w ramach konkursu ofert pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych". Realizacja tego zadania zakładała dofinansowanie działań zaplanowanych w ramach mikroprojektu edukacyjnego realizowanych po stronie polskiej na terenie Województwa Małopolskiego w okresie od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. dotacją w wysokości 9.500,00 zł. Ze środków dotacji sfinansowany był kurs języka słowackiego dla 30 osób oraz 5 szkoleń specjalistycznych dla 75 osób. 

DLACZEGO REALIZOWALIŚMY MIKROPROJEKT?

Przeprowadzana w 2014 roku  przez EUWT TATRY analiza potrzeb szkoleniowych wyraźnie wskazała, że wśród pracowników administracji samorządowej, którzy odpowiadają za przygotowanie i realizację transgranicznych projektów  niewystarczająca jest znajomość systemów prawnych i procedur administracyjnych stosowanych po drugiej stronie granicy, występują bariery językowe oraz brakuje szkoleń z zakresu doskonalenia specjalistycznego odnoszących się do aspektów pracy w jednostkach samorządu terytorialnego związanych ze współpracą transgraniczną. Utrudnia to realizację wspólnych przedsięwzięć i skuteczne rozwiązywanie problemów, które bezpośrednio dotyczą społeczności lokalnych pogranicza.Ponadto dostrzegliśmy, że dużym problemem na pograniczu polsko-słowackim jest niska wiedza na temat możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi internetowych w pracy zawodowej.

CO OSIĄGNĘLIŚMY?

Naszym celem była POPRAWA JAKOŚCI TRANSGRANICZNEJ EDUKACJI SPECJALISTYCZNEJ I ZAWODOWEJ NA OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI EUWT TATRY.

JAKIE ZAPLANOWALIŚMY DZIAŁANIA?

W ramach mikroprojektu przygotowana została bezpłatna oferta szkoleniowa, która pozwoliłą na doskonalenie pozostałych dwóch obszarów kluczowych z punktu widzenia lidera współpracy transgranicznej, tj. wiedzy specjalistycznej i znajomości języka sąsiadów. Wdrożony został także mający charakter pilotażowy kurs e-biznesu i e-marketingu. A to wszystko w ramach czterech zadań:

  • Transgraniczne aspekty pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na polsko-słowackim pograniczu - doskonalenie specjalistyczne

Dla pracowników administracji samorządowej z polskiej i słowackiej strony zorganizowane zostały transgraniczne szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji niezbędnych do przygotowania i realizacji transgranicznych projektów W sumie odbyło się 10 spotkań szkoleniowych – 5 po stronie polskiej i 5 po stronie słowackiej.

Wszystkie szkolenia przeprowadzone były w ujęciu transgranicznym, dzięki czemu zwiększyła się wiedza uczestników o aktualnych procedurach prawnych krajowych i równocześnie uzyskali oni informacje, jakie procedury obowiązują po drugiej stronie granicy. Z wskazań osób uczestniczących w ankiecie przeprowadzonej w 2014 r. wynikał zakres tematyczny specjalistycznych transgranicznych szkoleń zaproponowanych w ramach mikroprojektu dotyczących transgranicznych aspektów zamówień publicznych, prawa budowlanego, pomocy publicznej, zatrudniania personelu,  oddziaływania inwestycji na środowisko.

  • Zrozumieć sąsiada - kursy i tandemy językowe

Transgraniczny kurs języka polskiego i słowackiego skierowany buł do pracowników administracji samorządowej. Zorganizowane zostały 2 po stronie polskiej i 2 po stronie słowackiej. W sumie umiejętności językowe poprawi kilkadziesiąt osób. Kurs obejmował około 60 godzin lekcyjnych. Ostatnie spotkanie podczas kursu miało formę tandemów językowych, tzn. wspólnego spotkania polskiej i słowackiej grupy kursantów. Taka forma nauki dodatkowo pozwoliła na doświadczenie języka w jego naturalnej formie, wiązała się z nauką prawdziwej komunikacji i międzykulturowego kontaktu. Kurs obejmował aspekty niezbędne do codziennej pracy w przygranicznym samorządzie, przygotowywania i realizacji polsko-słowackich projektów. Uczestnicy poznali zasady gramatyczne, nauczyli się specjalistycznego słownictwa, podstawowych form komunikacji, rozumienia otrzymywanej korespondencji, itp.

  • E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce - doskonalenie zawodowe

Ta zupełnie nowa oferta ta skierowana była do osób zatrudnionych na pograniczu w różnych branżach, prowadzących samodzielną działalność, chcących zmienić pracę, które dzięki możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu poprzez platformę e-learningową  nabyły zupełnie nowe umiejętności dotyczące e-biznesu i e-marketingu w kontekście transgranicznego rynku pracy. Cykl warsztatów stacjonarnych i modułów tematycznych prowadzonych w formie e-learningu  miał na celu bowiem przekazanie wiedzy na temat wykorzystania Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności sprzedaży różnego rodzaju produktów za pośrednictwem sieci, jak i umiejętności budowy e-biznesu od podstaw z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. W cyklu wziłęy udział 52 osoby.

  • Zarządzanie i promocja mikroprojektu

W ramach zadania dodatkowego zorganizowana została konferencja informacyjna na inaugurację projektu, podczas której uczestnicy poznali m.in. struktury i instrumenty współpracy transgranicznej oraz zasady funkcjonowania polskiej i słowackiej administracji samorządowej oraz konferencja za zakończenie mikroprojektu. Wydane zostało także kompendium wiedzy praktycznej przekazywanej podczas działań szkoleniowych.

JAKIE SĄ EFEKTY?

-Konkretne i praktyczne kompetencje nabyte podczas wspólnych szkoleń  mogą zostać bezpośrednio i natychmiast wykorzystane przez polskich i słowackich  pracowników administracji samorządowej  w procesie przygotowywania polsko-słowackich projektów, ich realizacji i rozliczania.

-Przełamane zostały bariery dotyczące znajomości i wzajemnego zrozumienia procedur i przepisów transgranicznych partnerów, co ułatwiło i usprawniło wzajemne kontakty. Zwiększy to jakość polsko-słowackich przedsięwzięć.

-Poszerzone zostały kompetencje zawodowe oraz specjalistyczne umiejętności w zakresie prowadzenia e-biznesu i e-marketingu, które odpowiadają aktualnym wymaganiom rynku pracy i pozwoliły na unowocześnienie usług oferowanych na pograniczu, najczęściej związanych z rozwijająca się po polskiej i słowackiej stronie Tatr turystyką opartą na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Informacji o mikroprojekcie udzielają  Agnieszka Pyzowska i Anna Sowińska

Kontakt: info@euwt-tatry.eu, www.euwt-tatry.eu

 


 Logointerregznapisem-mikro

Baner_wkład własny2


 

rekrutacja

REKRUTACJA
NA SZKOLENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materiały szkoleniowe

MATERIAŁY
SZKOLENIOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

platforma e-learningowa

PLATFORMA
E-LEARNINGOWA


 

07.06.2017 - Zaproszenie na konferencję "Skuteczni we współpracy, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem"

Zaproszenie na konferencję "Skuteczni we współpracy, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem"
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zaprasza do udziału w konferencji informacyjnej pt. „Skuteczni we współpracy, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem – transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe”, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2.
więcej

08.05.2017 - MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE
W tej zakładce publikujemy materiały ze szkoleń specjalistycznych, które zrealizowane zostały w Nowym Targu i w Kieżmarku w październiku 2018 r. w ramach mikroprojektu pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY". Szkolenia po stronie polskiej:  - POMOC PUBLICZNA W TRANSGRANICZNYCH INWESTYCJACH I PROJEKTACH, 19.10.2018 r., Nowy Targ, prowadzący: Marcin Sowa (Zespół Ekspertów Manager Pelczar Sp.j.)  - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE I NA...
więcej

08.05.2017 - REKRUTACJA NA SZKOLENIA

REKRUTACJA NA SZKOLENIA
Zapraszamy na szkolenia i kursy dla liderów współpracy polsko-słowackiej Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY rozpoczęło nabór na szkolenia i kursy organizowane w ramach mikroprojektu pt. “Transgraniczne doskonalenie zawodowe i specjalistyczne w EUWT TATRY”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu “Tatry” w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja...
więcej
pierwsza 1 2 3 4 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego