Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Spotkanie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

W dniu 30 maja 2011 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyło się spotkanie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Komisja zgodnie z uchwałą XVII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" z dnia 16.03.2011 r. została zobowiązana do opracowania konwencji i statutu - dokumentów ustanawiających Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT). W tym celu konieczne jest podjęcie następujących działań:
 

  • Przeprowadzenie analizy zagrożeń i korzyści oraz porównanie wartości dodanej tworzonego EUWT w stosunku do dotychczasowej formy współpracy.
  • Identyfikacja i analiza podstawowych umiejętności, doświadczeń i potencjału partnerów – przyszłych członków EUWT.
  • Analiza krajowych ram prawnych i zbadanie, które z przepisów są bardziej właściwe w odniesieniu do celów planowanego EUWT , charakteru partnerstwa, itp.  Konieczność przeanalizowania skutków każdego przepisu pod kątem relacji prawa wspólnotowego do prawa krajowego.   
  • Sprawdzenie procedur zatwierdzania wniosku o rejestrację EUWT zgodnie z krajowymi przepisami.
  • Opracowanie projektów konwencji i statutu w porozumieniu z władzami krajowymi.
  • Po uzyskaniu zgody wszystkich partnerów rozpoczęcie procedury rejestracji EUWT .


Prace Komisji są realizowane w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego