Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej

Od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY realizowało zadanie publiczne w dziedzinie turystyki pt. „Rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej” dofinansowane ze środków dotacji Ministerstwa Rozwoju w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020 roku

Planowana całkowita kwota tego zadania publicznego wynosiła 160.000,00 zł z czego 75%, czyli  120.000,00 zł stanowiła planowana dotacja przyznana przez Ministerstwo Rozwoju.

 

Logotyp dofinansowanie


DLACZEGO REALIZOWALIŚMY ZADANIE PUBLICZNE?

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY  jako podmiot zarządzający realizacją rowerowego Szlaku wokół Tatr w 2019 roku  zgłosiło Szlak wokół Tatr do pierwszej edycji konkursu na „Polskie Marki Turystyczne”. Decyzją Kapituły Szlak wokół Tatr otrzymał tytuł Polska Marka Turystyczna – kandydat. Bieżący projekt był kolejnym krokiem na drodze do rozwoju Szlaku wokół Tatr jako Polskiej Marki Turystycznej w oparciu o zalecenia Kapituły Projektu, rekomendacje wskazane w ocenie końcowej zgłoszenia oraz kluczowe działania wdrożeniowe wynikające z opracowanej w 2019 roku „Strategii rozwoju Szlaku wokół Tatr jako produktu turystycznego”, która stanowiła odpowiedź na jedną z rekomendacji Kapituły.

Zaplanowane w ramach projektu działania pozwoliły przygotować unikatową ofertę dla turystów rowerowych oraz kontynuować współpracę z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, noclegi, wypożyczalnie, serwisy oraz operatorami atrakcji i instytucjami zarządzającymi obiektami dziedzictwa kulturowo-historycznego i przyrodniczego. 

CO CHCIELIŚMY OSIĄGNĄĆ?

Naszym celem było stworzenie spójnej oferty Szlaku wokół Tatr i rozwijanie potencjału tego Szlaku jako marki turystycznej. 

JAKIE ZREALIZOWALIŚMY DZIAŁANIA?

Zadania realizowane były w Małopolsce, w powiecie nowotarskim, na terenie gmin Czarny Dunajec, Nowy Targ, Szaflary i Łapsze Niżne oraz miasta Nowy Targ. Wśród nich:

  • Modernizacja strony internetowej Szlaku wokół Tatr

W ramach modernizacji strona internetowa Szlaku wokół Tatr www.szlakwokoltatr.eu uzyskała funkcję wizerunkową. Udostępnia także kompleksową informację o ofercie Szlaku i pokazuje korzyści dla odbiorców. Powstał również planer podróży rowerowych oparty o mapy online. 

  • Oznakowanie poziome ścieżek rowerowych Szlaku wokół Tatr

W celu zwiększenia widoczności oraz rozpoznawalności Szlaku wokół Tatr, a także ułatwienia poruszania się po ścieżkach rowerowych i zadbania o bezpieczeństwo użytkowników ścieżki rowerowe po polskiej stronie tj. gminy Czarny Dunajec, Nowy Targ, Szaflary, Łapsze Niżne, oraz miasta Nowy Targ zostały uzupełnione o oznakowanie poziome wzorowane na tym, które stosują słowaccy partnerzy Szlaku. 

  • Nabór do systemu certyfikacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr wraz ze szkoleniami dla przedsiębiorców – uczestników systemu

Kontynuowany był nabór obiektów do systemu certyfikacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr  na terenie całego przebiegu Szlaku po polskiej stronie tj. gminy Czarny Dunajec, Nowy Targ, Szaflary, Łapsze Niżne, oraz miasta Nowy Targ. Dla uczestników zorganizowane zostały 2 szkolenia – pierwsze dla potencjalnych uczestników systemu dotyczyło zasad naboru, kryteriów koniecznych do spełnienia, jakości usług itd. Drugie szkolenie adresowane było do rekomendowanych obiektów i dotyczyło znajomości Szlaku wokół Tatr i atrakcji oraz walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych, oczekiwań turystów rowerowych, podnoszenia jakości usług itd. Po zakończeniu naboru zgłoszenia zostały sprawdzone pod względem formalnym, a te które spełniały warunki udziału w systemie zostały poddane audytowi na miejscu, który ocenił spełnianie kryteriów. Certyfikowane obiekty w ilości 18 szt. otrzymały tabliczkę zewnętrzną, certyfikat, a także zestaw narzędzi rowerowych do bezpłatnego użyczania turystom rowerowym. 

  • Warsztaty studyjne dla samorządów – partnerów Szlaku wokół Tatr z zakresu praktycznego zarządzania marką turystyczną 

Warsztaty studyjne przeznaczone były dla pracowników samorządów lokalnych – partnerów projektu Szlak wokół Tatr.  Pracownicy tych samorzadów potrzebowali bowiem podniesienia swoich kompetencji oraz zdobywania wiedzy i doświadczenia na temat praktycznego zarządzania marką turystyczną. Warsztaty studyjne prowadzone były na przykładzie jednego z laureatów projektu Polskie Marki Turystyczne - miasta Lublin.

JAKIE SĄ EFEKTY?

Ze względu na różnorodność działań zaplanowanych w ramach niniejszego zadania publicznego również osiagnięte efekty są urozmaicone. Wszystkie jednak miały na celu rozwój marki Szlaku wokół Tatr i są istotne z punktu widzenia  budowania potencjału Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej. Bezpośrednimi efektami zadania publicznego są:

  • dalszy rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej,
  • większa rozpoznawalność Szlaku wokół Tatr i ukierunkowanie go do odpowiednich grup docelowych,
  • profesjonalizacja działań pracowników samorządów uczestniczących w partnerstwie w projekcie budowy Szlaku wokół Tatr, a także wzrost kompetencji EUWT TATRY jako zarządcy Szlaku,
  • podniesienie wiedzy na temat Szlaku wokół Tatr wśród przedsiębiorców oferujących usługi dla turystów rowerowych (noclegi, gastronomia, wypożyczalnie i serwisy rowerowe itp.) oraz operatorów atrakcji turystycznych uczestniczących w systemie certyfikacji Miejsc Przyjaznych, nawiązanie dłuższej współpracy, poznanie oczekiwań związanych z obsługą użytkowników Szlaku, które przyczynią się do ulepszenia produktu. Skutkować to będzie podniesieniem jakości oferowanych usług, uatrakcyjnieniem oferty turystycznej dla rowerzystów. Tym samym wzrośnie zadowolenie rowerzystów korzystających z tych usług i atrakcji, będą oni wracać do tych miejsc i na Szlak wokół Tatr, co przyczyni się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego w regionie,
  • wzrost bezpieczeństwa użytkowników ścieżek rowerowych, wśród których są rodziny z dziećmi poprzez dodatkowe poziome oznakowanie nawierzchni ścieżek – pozytywne odczucia związane z tym faktem będą rozpowszechniane i przekazywane do kolejnych osób, które zainteresują się Szlakiem wokół Tatr,
  • dedykowana turystom rowerowym strona internetowa po modernizacji jest podstawowym kanałem komunikacji z potencjalnymi i obecnymi użytkownikami Szlaku wokół Tatr oraz jego wizytówką. Udostępnia  kompleksowe informacje o ofercie Szlaku i pokazuje w przejrzysty sposób korzyści dla odbiorców. Dzięki polskiej, słowackiej i angielskiej wersji językowej dociera do szerokiego grona odbiorców.

Rezultaty osiągnięte w trakcie realizacji niniejszego zadania będą wykorzystywane w dalszych działaniach EUWT TATRY jako zarządcy Szlaku wokół Tatr oraz jego partnerów – samorządów lokalnych. Będą oni korzystać z tych rezultatów na co dzień w promocji Szlaku wokół Tatr, wzmacnianiu jego rozpoznawalności, odpowiednim zarządzaniu, kontynuowaniu naborów do systemu certyfikacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr, rozwijaniu jakości usług dla turystów rowerowych, budowaniu ciekawej i unikatowej oferty dla turystów rowerowych, wdrażaniu kolejnych zaleceń Kapituły Projektu „Polskie Marki Turystyczne” oraz działań wdrożeniowych wskazanych w „Strategii rozwoju Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej”.

Aktualizacja: grudzień 2020

 

07.12.2020 - Zaproszenie na warsztaty studyjne dla samorządów – partnerów Szlaku wokół Tatr z zakresu praktycznego zarządzania marką turystyczną "Lublin"

Zaproszenie na warsztaty studyjne dla samorządów – partnerów Szlaku wokół Tatr z zakresu praktycznego zarządzania marką turystyczną "Lublin"
W dniu 10.12.2020 r. EUWT TATRY organizuje  dla przedstawicieli samorządów warsztaty studyjne online o Lublinie w ramach zadania publicznego z dziedziny turystyki pt. „Rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej” finansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020 roku.
więcej

20.11.2020 - Spotkanie informacyjne dla obiektów zainteresowanych otrzymaniem certyfikatu Miejsca Przyjaznego na szlaku wokół Tatr

Spotkanie informacyjne dla obiektów zainteresowanych otrzymaniem certyfikatu Miejsca Przyjaznego na szlaku wokół Tatr
W dniu 19.11.2020 r. zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dla obiektów zainteresowanych otrzymaniem certyfikatu Miejsca Przyjaznego na szlaku wokół Tatr w ramach II naboru do tego systemu organizowanego w ramach zadania publicznego z dziedziny turystyki pt. „Rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej” finansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju w otwarym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020 roku.
więcej

10.11.2020 - Nabór do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr

Nabór do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą obiektu noclegowego, obiektu gastronomicznego, atrakcji turystycznej, miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych lub kulturowych, obiektu z usługami turystycznymi lub sportowymi Jeśli Twój obiekt jest zlokalizowany w odległości maks. Do 10 km od ścieżek rowerowych Szlaku wokół Tatr na terenie Miasta Nowy Targ, Gminy Czarny Dunajec, Gminy Nowy Targ, Gminy Szaflary i Gminy Łapsze Niżne Jeśli masz ofertę adresowaną dla turystów...
więcej
pierwsza 1 2 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego