Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Rozwiązania systemowe dla "dużych" projektów z zakresu ochrony dziedzictwa oraz transportu

Instytucje wdrażające Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 opracowały rozwiązania systemowe mające na celu wykorzystanie wolnych środków w "dużych" projektach z 1 i 2 osi priorytetowej.

Celem tych rozwiązań jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 (zmniejszenie zdolności finansowych beneficjentów, wzrost cen rynkowych), pełniejsze wykorzystanie dostępnej alokacji oraz wzmocnienie efekty dofinansowanych projektów.
 
Rozwiązania te pozwalają na:
1)wykorzystanie oszczędności własnych i/lub innego partnera tego samego projektu na pokrycie różnic przetargowych w ramach danego projektu w  1. osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza" (procedura znajduje się tutaj),

2)Przeznaczenie własnych oszczędności projektowych lub wolnych środków dostępnych w osi  z innych projektów na pokrycie różnic przetargowych z oszczędności danego projektu lub/i dofinansowanie dodatkowego zakresu rzeczowego projektów, które są w trakcie realizacji w 2. osi priorytetowej programu „Zrównoważony transport transgraniczny” (szczegóły rozwiązania opisano tutaj).

Uwaga! Powyższe rozwiązania nie dotyczą mikroprojektów! 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego