Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o EUWT

W dniu 26 października 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.

 

Ustawa nowelizująca ma na celu wykonanie obowiązku nałożonego na polskiego prawodawcę w art. 2 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania.

Zakres proponowanych zmian wynika z konieczności dostosowania przepisów ustawy EUWT do znowelizowanego rozporządzenia 1082/2006 oraz doprecyzowania zasad postępowania w celu zapewnienia skutecznego stosowania tego rozporządzenia w Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponowane zmiany w obowiązującej ustawie dotyczą następujących spraw:

1) doprecyzowania zasad zakładania i przystępowania do EUWT oraz funkcjonowania EUWT;
2) dostosowania przepisów ustawy EUWT do wprowadzonego mechanizmu milczącej zgody na przystąpienie do EUWT;
3) dostosowania terminologii do zmian przyjętych w Traktacie Lizbońskim (zamiana terminu Wspólnota na Unia Europejska);
4) określenia zasad postępowania w przypadku zmiany konwencji EUWT;
5) doprecyzowania regulacji dotyczących prowadzenia rejestru EUWT;
6) doprecyzowania zasad wykonywania uprawnień państwa członkowskiego wynikających z art. 13 i art. 14 rozporządzenia 1082/2006.

Wszystkie te zagadnienia są szczegółowo unormowane w omawianej ustawie. 

W dotychczas obowiązujących przepisach ustawy EUWT nie regulowano kwestii dotyczącej zatwierdzania konwencji tworzących się ugrupowań. Przewiduje się, że w przypadku EUWT, do którego przystąpi Rzeczpospolita Polska lub władze na szczeblu krajowym, udział w ugrupowaniu będzie realizowany poprzez upoważniony przez Radę Ministrów i wskazany w uchwale Rady Ministrów organ administracji rządowej.

W związku z rozporządzeniem 1302/2013 jest konieczne dostosowanie ustawy EUWT  pod względem określenia terminu do wydania zgody na przystąpienie do EUWT.    Przewiduje się, że zgoda na przystąpienie do ugrupowania podmiotów wymienionych w zmienianym art. 6 ust. 1 ustawy EUWT oraz zatwierdzenie konwencji ugrupowania będzie wydawana przez ministra właściwego do spraw zagranicznych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.

Wprowadzono zasadę, że rejestr  EUWT jest jawny i prowadzony w postaci elektronicznej.  Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę podlegających wpisowi do rejestru EUWT i potrzebę ograniczenia potencjalnych kosztów, wystarczające jest zapewnienie prowadzenia rejestru w formie elektronicznej. W ustawie  określono zakres danych podlegających wpisowi do rejestru EUWT. Pełna realizacja przepisów dotyczących rejestru EUWT   będzie wymagała szczegółowej regulacji w dotyczącej danych objętych projektowaną ustawą oraz przepisów dotyczących prowadzenia rejestru. W ustawie przewidziano, że  konwencja oraz statut ugrupowania mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich zmiany będą ogłaszane nieodpłatnie  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.

W przypadku ugrupowań mających siedzibę poza terytorium RP,  członkowie ugrupowania działającego na podstawie prawa polskiego są zobligowani do informowania ministra właściwego do spraw zagranicznych o uzyskaniu osobowości prawnej przez ugrupowanie oraz przekazania przyjętych konwencji i statutu.

Określenie katalogu działań EUWT prowadzonych bez finansowego wkładu ze strony Unii Europejskiej następuje poprzez wskazanie, że EUWT mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będzie mogło wykonywać zadania bez finansowego wkładu ze strony Unii Europejskiej w zakresie określonym w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.

W odniesieniu do nadzoru nad ugrupowaniami mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz udziałem w ugrupowaniach mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ich członków działających na podstawie prawa polskiego, określono katalog działań EUWT prowadzonych bez finansowego wkładu ze strony Unii Europejskiej następuje poprzez wskazanie, że EUWT mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będzie mogło wykonywać zadania bez finansowego wkładu ze strony Unii Europejskiej w zakresie określonym w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.

Źródło: www.prezydent.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego