Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Posiedzenie Zgromadzenia EUWT TATRY

W dniu 14.10.2016 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu obradowało Zgromadzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY.

Podczas posiedzenia przedłożona została informacja na temat zatwierdzenia projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w tym w szczególny sposób omówiono wyniki oceny projektu i otrzymane rekomendacje, harmonogram działań związanych z podpisaniem umowy i rozpoczęciem realizacji projektu, kwestie organizacyjne związane z zarządzaniem projektem przez EUWT TATRY, zabezpieczenie środków na prefinansowanie działań EUWT TATRY w ramach projektu.

Członkowie Zgromadzenia zapoznali się z przedłożoną przez dyrektor Ugrupowania informacją na temat stanu realizacji Planu działań EUWT TATRY na 2016 rok, w tym:

  • realizacji projektu pt. „Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwijaniu regionalnej współpracy międzynarodowej”, dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorzadowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2016”,
  • opracowaniu mikroprojektu pt. „Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY” złożonego do Euroregionu "Tatry" w ramach zakończonego naboru do 3. osi priorytetowej Programu Interreg V-A V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Wśrod tematów posiedzenia była również analiza wykonanie budżetu EUWT TATRY na 2016 rok i sytuacji finansowej Ugrupowania, a także wskazanie przez dyrektor Ugrupowania glównych założeń do planu działania na 2017 rok.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego