Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020

Związek Euroregion „Tatry” rozpoczyna realizację mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Aktualnie trwa ostatni etap zatwierdzania dokumentów konstytuujących EUWT i rejestracji Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Utworzenie na polsko-słowackim pograniczu EUWT TATRY stanowić będzie istotną innowację w sposobie realizacji współpracy transgranicznej. Aby ten nowatorski instrument prawny mógł sprawnie funkcjonować i skutecznie wdrażać współpracę terytorialną oraz umacniać spójność społeczną i gospodarczą peryferyjnych obszarów pogranicza polsko-słowackiego partnerzy muszą opracować długoterminową strategię działania. Jest ona niezbędna również z uwagi na trwające przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020. Zmieniają się bowiem priorytety europejskiej współpracy terytorialnej, większą uwagę należy zwrócić na osiąganie rezultatów i efektywność wykorzystania środków. W kontekście tych nowych wyzwań dużą wagę przywiązuje się do wykorzystania potencjału Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, które wprowadzono z myślą o ułatwieniu i wzmocnieniu współpracy terytorialnej.

Zatem aby spełnić oczekiwania, jakie stawiane są przed EUWT i wzmocnić skuteczność realizacji nowych zadań współpracy transgranicznej na polsko-słowackim pograniczu konieczne jest opracowanie długoterminowej strategii działania. Określi ona strategiczne kierunki działania, cele i zadania, które będą realizowane przez partnerów mikroprojektu w ramach EUWT TATRY. Zapewni ona silniejsze i ukierunkowane zarządzanie działaniami nowo powstałej struktury współpracy. Będzie to działanie nowatorskie, ponieważ w Polsce brakuje doświadczeń związanych z EUWT.

Opracowana w ramach mikroprojektu wspólna strategia będzie pionierskim przykładem przygotowania do realizacji celów europejskiej współpracy terytorialnej na polsko-słowackim pograniczu w latach 2014-2020. Umożliwi skoordynowanie współpracy po polskiej i słowackiej stronie granicy. Zapewni ukierunkowanie działań i decyzji podejmowanych na pograniczu polsko-słowackim w ramach EUWT TATRY. Wzmocni zdolności operacyjne EUWT TATRY, a tym samym polsko-słowacką współpracę transgraniczną w długoterminowej perspektywie 2014-2020. Problemy pogranicza będą mogły być skuteczniej rozwiązywane poprzez podmioty współpracujące ze sobą w oparciu o tę wspólnie wypracowaną strategię. Stanowić ona będzie narzędzie wymiany dobrych praktyk i rozpowszechniania wiedzy na temat współpracy transgranicznej i możliwości jej realizacji w ramch EUWT.

Cel główny:

Wzmocnienie skuteczności polsko-słowackiej współpracy transgranicznej poprzez stworzenie bazy dla następnych projektów w nowej perspektywie 2014-2020.

Cele bezpośrednie:

  • Wykorzystanie Polsko-słowackiej strategii działania EUWT TATRY na lata 2014-2020 jako narzędzia ułatwiającego realizację wspólnych transgranicznych projektów.
  • Określenie strategicznych kierunków i kluczowych projektów realizowanych przez EUWT TATRY w nowym programie współpracy transgranicznej PL-SK 2014-2020.

Okres realizacji:

maj 2013 – czerwiec 2014

Zaplanowane działania:

  • Powołanie polsko-słowackiego zespołu strategicznego, który będzie opiniował i analizował dane, dokumenty i materiały zebrane i opracowane przez personel mikroprojektu.
  • Prace nad opracowaniem projektu polsko-słowackiej strategii EUWT TATRY prowadzone przez personel mikroprojektu i polsko-słowacki zespół strategiczny.
  • Prezentacja i przyjęcie ostatecznej wersji polsko-słowackiej strategii działania EUWT TATRY na lata 2014-2020 podczas XX Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”.
  • Opublikowanie strategii w wersji polskiej i słowackiej oraz wydanie jej w formie materiałów informacyjno-promocyjnych.
  • Systematyczne upowszechnianie informacji o działalności EUWT TATRY i postępach w pracach nad strategią.

 


 

Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego