Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Pierwszy nabór projektów Programu Interreg Europa Środkowa

Nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa (Central Europe) jest dwuetapowy. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 12 lutego do 13 kwietnia 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2. Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. Program został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej.

Nabór projektów dotyczy czterech priorytetów oraz odpowiadających im celów szczegółowych:

1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności
1.1  Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej
1.2  Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej

2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
2.1  Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej
2.2  Poprawa strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu
2.3  Poprawa zdolności do planowania mobilności na miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2

3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego
3.1  Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego
3.2  Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystania zasobów i dziedzictwa kulturowego
3.3  Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich

4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych
4.1  Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego  w celu utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi
4.2  Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku

Oficjalnym językiem programu jest język angielski. Komunikacja między wnioskodawcami a Instytucją Zarządzającą i Wspólnym Sekretariatem odbywa się w języku angielskim. Dokumenty dotyczące naboru dostępne są w języku angielskim. Wnioski projektu wypełnia się w języku angielskim. Dokumenty dotyczące 1. naboru są dostępne na stronie www.interreg-central.eu/call:

 • ogłoszenie o 1. naborze;
 • podręcznik wnioskodawcy, składający się z 5 częsci i 7 załączników;
 • wzory: skróconego wniosku dotyczącego 1. etapu naboru (ang. “light” application form) oraz pełnego wniosku dotyczącego 2. etapu naboru (ang. “full” application) w tybie off-line.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 • Przewidywany termin wyboru projektów złożonych w pierwszym etapie - III kwartał 2015 r.
 • Przewidywany termin wyboru projektów złożonych w drugim etapie - IV kwartał 2015 r.

Sposób składania wniosków

Wnioski składa się elektronicznie za pomocą systemu monitorowania eMS dostępnego pod adresem https://ems.interreg-central.eu/Aby skorzystać z elektronicznego systemu składania wniosków, partner wiodący musi założyć profil na stronie https://ems.interreg-central.eu/ wybierając “Register”. Osoba zakładająca profil powinna być osobą kontaktową ze strony partnera wiodącego. Informacje mailowe generowane przez system (na przykład potwierdzenie złożenia wniosku) będą wysłane wyłącznie pod jeden adres poczty elektronicznej – adres właściciela profilu.

Kto może składać wnioski?

Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do władz publicznych szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych, agencji i stowarzyszeń sektorowych, a także firm prywatnych z obszaru programu. Obszar programu obejmuje: Austrię, Chorwację, Czechy, Niemcy (częściowo), Polskę, Słowację, Słowenię, Węgry i Włochy (częściowo). Szczegółowy zasięg geograficzny programu określa program i podręcznik wnioskodawcy.

Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych wnoszących wkład finansowy z trzech różnych krajów, w tym co najmniej dwóch z obszaru objętego programem. Wielkość konsorcjum powinna umożliwić realizację celów założonych w projekcie. Rekomendowana maksymalna liczba partnerów to 12. Większe partnerstwa są możliwe, jeśli jest to uzasadnione zakresem projektu.

Partnerzy w projektach programu to:

 • instytucje publiczne (szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego) oraz podmioty o charakterze publicznym;
 • instytucje prywatne posiadające osobowość prawną;
 • organizacje międzynarodowe.

W projekcie można uczestniczyć jako partner, z prawem do refundacji wydatków kwalifikowalnych (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowalnych dla polskich instytucji), lub jako partner stowarzyszony. Więcej informacji o wymaganiach w zakresie partnerstwa można znaleźć w podręczniku wnioskodawcy (część C).

Źródło: www.ewt.gov.pl

 • Szczegółowe informacje na stronie www.ewt.gov.pl oraz stronie programu www.interreg-central.eu  oraz www.europasrodkowa.gov.pl
 • Materiały szkoleniowe ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 12 lutego 2015 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju pdf
 • Dokumenty dotyczące 1. naboru (w języku angielskim) są dostępne na stronie www.interreg-central.eu/call:
  ·         ogłoszenie o 1. naborze;
  ·         podręcznik wnioskodawcy;
  ·         wzory: skróconego wniosku dotyczącego 1. etapu naboru (ang. "light" application form) oraz pełnego wniosku dotyczącego 2. etapu naboru (ang. "full" application) w tybie off-line.

 • Spotkania w regionach

  Trwa rejestracja na spotkania informacyjne na temat programów INTERREG 2014-2020 - Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, EUROPA. Rejestracja na spotkania jest dostępna na stronie www.europasrodkowa.gov.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego