Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Mikroprojekt pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY" zatwierdzony!

Miło nam poinformować, że mikroprojekt pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY", którego wnioskodawcą i jedynym beneficjentem jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY został zatwierdzony w dniu 19.01.2017 roku przez Komitet ds. mikroprojektów, obradujący w Preszowie na Słowacji. Mikroprojekt uzyskał dofinansowanie w ramach projektu parasolowego pn. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” realizowanego przez Związek Euroregion "Tatry" w partnerstwie z Preszowskim Samorządowym Krajem i Żylińskim Samorządowym Krajem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu jest Związek Euroregion "Tatry", który dostrzega potrzebę podnoszenia kwalifikacji pracowników polskich i słowackich samorządów i instytucji publicznych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w przygotowywanie i realizację wspólnych transgranicznych przedsięwzięć. 

Realizacji projektu podejmuje się EUWT TATRY - wspólna polsko-słowacka instytucja, która w swojej strategii działania na lata 2014-2020 wyznaczyła jako jeden z czterech strategicznych obszarów współpracy transgraniczną edukację. Dlatego wśród kluczowych działań jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników polskich i słowackich instytucji publicznych i samorządów oraz rozwijanie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy w regionie.

W okresie od maja 2017 roku do kwietnia 2018 roku w ramach mikroprojektu przeprowadzonych zostanie kilka różnych działań mających na celu poprawę jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej na obszarze działalności EUWT TATRY.

1. Transgraniczne aspekty pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na polsko-słowackim pograniczu – doskonalenie specjalistyczne

Dla pracowników administracji samorządowej z polskiej i słowackiej strony zorganizowane zostaną transgraniczne szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji niezbędnych do przygotowania i realizacji transgranicznych projektów. Cykl jednodniowych szkoleń składać się będzie z 5 modułów tematycznych, z których każdy zostanie zrealizowany w Polsce i na Słowacji. W sumie odbędzie się 10 spotkań szkoleniowych – 5 po stronie polskiej i 5 po stronie słowackiej. W każdym ze szkoleń uczestniczyć będzie maks. 15 osób. Łącznie przeszkolonych zostanie 150 osób z Polski i ze Słowacji.

Wszystkie szkolenia przeprowadzone będą w ujęciu transgranicznym, dzięki czemu zwiększy się wiedza uczestników o aktualnych procedurach prawnych krajowych i równocześnie uzyskają oni informacje, jakie procedury obowiązują po drugiej stronie granicy z zakresu m.in. zamówień publicznych i realizowania zasady konkurencyjności, występowania pomocy publicznej, przygotowania inwestycji dot. infrastruktury transgranicznej (np. prawo budowlane), zasad oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, zatrudniania personelu i kwestii rozliczeń finansowych.

2. Zrozumieć sąsiada - kursy i tandemy językowe

Transgraniczne kursy języka polskiego i słowackiego skierowane są do pracowników administracji samorządowej. Obejmować będą aspekty niezbędne do codziennej pracy w przygranicznym samorządzie, przygotowywania i realizacji polsko-słowackich projektów, Uczestnicy poznają zasady gramatyczne, nauczą się specjalistycznego słownictwa, podstawowych form komunikacji, rozumienia otrzymywanej korespondencji, itp.

Kurs prowadzony będzie w 4 grupach – 2 po stronie polskiej i 2 po stronie słowackiej. Będą się one spotykać minimum 2 razy w miesiącu. Pomiędzy spotkaniami uczestnicy będą kontaktować się z nauczycielami drogą elektroniczną.

Każda z grup liczyć będzie maks. 15 osób. W sumie umiejętności językowe poprawi 60 osób. Kursy będą trwały łącznie 9 miesięcy i obejmowały 60 godzin lekcyjnych. Ostatnie spotkanie podczas kursów będzie miało formę tandemów językowych, tzn. wspólnego spotkania polskiej i słowackiej grupy kursantów.

3. Kurs "E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce" - doskonalenie zawodowe

Kurs obejmuje cykl warsztatów stacjonarnych i modułów tematycznych prowadzonych w formie e-learningu. Ma na celu przekazanie wiedzy na temat wykorzystania Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności sprzedaży róznych produktów za pośrednictwem sieci i umiejętności budowy e-biznesu od podstaw z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Zadanie adresowane do osób bezrobotnych oraz osób zatrudnionych w różnych branżach na pograniczu PL-SK, które chcą poszerzyć kompetencje zawodowe o wiedzę i umiejętności z zakresu e-biznesu i e-marketingu. Zadanie ma charakter pilotażowy, ponieważ dotąd tego rodzaju kursy (z uwagi na tematykę oraz interaktywną formę) nie były dostępne dla grup docelowych na PL-SK pograniczu.

Kurs będzie trwał 10 miesięcy i składał się z 6 modułów tematycznych oraz 3 warsztatów stacjonarnych w Nowym Targu. Praca e-learningowa na interaktywnej platformie będzie miała charakter ciągły, w jej ramach prowadzone będą też dodatkowe konsultacje za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz webinaria modułowe. Zakłada się udział 50 osób.

 

Realizację mikroprojektu zainauguruje konferencja informacyjna, podczas której uczestnicy poznają m.in. struktury i instrumenty współpracy transgranicznej oraz zasady funkcjonowania polskiej i słowackiej administracji samorządowej.

Aby utrwalić efekty przeprowadzonych szkoleń, kursów i warsztatów oraz udostępnić je jak najszerszemu gronu zainteresowanych, EUWT TATRY opracuje i wyda polsko-słowacki informator w formie księżkowej oraz w formie e-booka. Będzie to kompendium wiedzy praktycznej przekazywanej podczas całorocznych działań szkoleniowych mikroprojektu.

Podsumowanie realizacji wszystkich działań nastąpi wiosną 2018 roku podczas konferencji, w czasie której zostaną również wręczone certyfikaty uczestnikom szkoleń.

W najbliższym czasie opublikujemy informacje dotyczące naboru uczestników kursow i szkoleń oraz ich harmonogramu.

Krótka prezentacja o założeniach mikroprojektu pdf

 


baner mikroprojekt z napisem


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego