Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Konsultacje publiczne projektu Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Konsultacje trwają od 9 lipca do 22 sierpnia 2021 roku.

 

 

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie i ocenienie opinii oraz uwag dotyczących projektu Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Projekt programu opracowała Grupa Robocza. W jej skład wchodzą przedstawiciele regionów, euroregionów, wojewodów, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej, partnerzy społeczno-gospodarczy i reprezentujący społeczeństwo obywatelskie, z obu stron granicy. Pracami tej Grupy kieruje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy ze słowackim Ministerstwem Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji.

Przygotowanie Programu poprzedziły analizy, badania ankietowe wśród potencjalnych wnioskodawców oraz konsultacje w polsko-słowackim gremium Grupy Roboczej.

 

Kto może zgłaszać uwagi?

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby i instytucje zainteresowane współpracą transgraniczną między Polską i Słowacją, w tym m.in.: beneficjentów dotychczasowych edycji programu współpracy transgranicznej Polska-Słowacja, potencjalnych beneficjentów, przedstawicieli władz państwowych i samorządów terytorialnych oraz ich jednostek, przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i szkół, jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorców, euroregionów, europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej, kościołów i związków wyznaniowych, a także osoby fizyczne.

 

Jak zgłaszać uwagi?

Uwagi można zgłaszać na formularzu do 22 sierpnia 2021 roku. Formularz jest dostępny zarówno w wersji polskiej, jak i słowackiej.        

Formularz w języku polskim         

Formularz w języku słowackim 

Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie konsultacji zostaną rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją Programu. Raport z konsultacji publicznych wraz z informacją, czy uwaga została przyjęta, będzie opublikowany na tej stronie oraz na stronie Programu

 

Webinarium na temat Programu        

 1. 29 lipca 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się webinarium na temat Programu w języku polskim. Zgłoszenia na webinarium proszę przesyłać na adres: Agnieszka.Wisniewska@ecorys.com. Z tego samego adresu zostanie wysłane do Państwa potwierdzenie zgłoszenia wraz z linkiem do zalogowania się na webinarium.
 2. Spotkanie na temat Programu w języku słowackim odbędzie się w sierpniu 2021 r. O terminie i formie spotkania poinformujemy pod koniec lipca 2021 roku.

 

Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Dokumenty do pobrania        


Informacje o Programie

Kto może ubiegać się o środki w Programie 

Bezpośrednimi beneficjentami projektów mogą być np.:        

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i jednostki im podległe,        
 • służby zarządzania kryzysowego,
 • zarządcy dróg publicznych,
 • właściciele, zarządcy i operatorzy obiektów kultury oraz obiektów i zespołów przyrody,
 • zarządcy lasów i ich jednostki organizacyjne oraz organizacje zajmujące się ochroną i promocją przyrody,
 • stowarzyszenia gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu i instytucje systemu oświaty,         
 • organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być wyłącznie partnerem projektu, w którym liderem jest instytucja publiczna (np. samorząd).

Projekty muszą być realizowane w polsko-słowackim partnerstwie i muszą mieć charakter transgraniczny.

 

Obszar wsparcia Programu

Obszar wsparcia Programu obejmuje:

po polskiej stronie granicy powiaty:

 • w województwie śląskim: pszczyński, cieszyński, bielski, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, żywiecki,
 • w województwie małopolskim: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, myślenicki, tatrzański, nowotarski, limanowski, nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, gorlicki,
 • w województwie podkarpackim: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.        

po słowackiej stronie granicy:

 • w Żylińskim Kraju Samorzadowym: Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš,
 • w Preszowskim Kraju Samorzadowym: Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina,
 • w Koszyckim Kraju Samorzadowym: Spišská Nová Ves. 

 

Budżet Programu

129 286 462 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Priorytety i cele szczegółowe Programu

Polsko-słowacka Grupa Robocza, która przygotowała projekt Programu wybrała cztery kluczowe obszary wsparcia na lata 2021-2027, a w ich ramach cele szczegółowe. Są to:

Priorytet 1: Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze        

 • Cel szczegółowy 2 (iv): wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego         
 • Cel szczegółowy 2 (vii): wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Priorytet 2: Lepiej połączone Pogranicze        

 • Cel szczegółowy 3 (ii): rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej

Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze        

 • Cel szczegółowy 4 (vi): wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza        

 • Cel szczegółowy 6 a): zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron         
 • Cel szczegółowy 6 c): budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego