Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

II nabór mikroprojektów z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie "Tatry" ogłoszony!

W ramach ogłoszonego przez Euroregion „Tatry” oraz Samorządowy Kraj Preszowski i Samorządowy Kraj Żyliński naboru, dofinansowanie moga otrzymać mikroprojekty o charakterze transgranicznym wpisujące się w typy działań okreśone dla pierwszej osi priorytetowej Programu pn. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.Wnioski mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym. W ramach tego naboru do rozdysponowania po polskiej i słowackiej stronie granicy jest kwota 2,5 mln euro. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wynosi aż 85%. Dodatkowo wnioskdoawcy moga starać się o dofinansowanie z budżetu państwa.

Wnioski można składać do dnia 31.07.2017 r. do godziny 15:30.

 Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się beneficjentów oraz warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronach internetowych:

- Związku Euroregion „Tatry”: http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/ogloszenia-i-wyniki-naborow

- Samorządowego Kraju Preszowskiego: www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-pl-sk2014-2020/vyzvy

- Samorządowego Kraju Żylińskiego: http://www.regionzilina.sk/sk/eurofondy/aktualne-vyzvy.html

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego