Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020

10 grudnia 2015 r. w Bielsku-Białej odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020, podczas którego podjęto decyzje i zatwierdzono dokumenty niezbędne do uruchomienia naborów.

Zatwierdzony podczas posiedzenia Podręcznik beneficjenta zawiera informacje przydatne dla beneficjentów na etapie przygotowania i wdrażania projektów. Wnioskodawcy znajdą w tym dokumencie praktyczne wskazówki do opracowania koncepcji projektu oraz właściwego przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie. Na późniejszym etapie będzie on narzędziem pomagającym beneficjentom zrealizować projekt zgodnie z zasadami Programu.

Podczas posiedzenia zatwierdzono także harmonogram naborów na 2016 r. wraz z przewidywaną alokacją, który znajdą Państwo w pliku pdf. Pierwszy nabór zostanie ogłoszony w styczniu 2016 r. i będzie dotyczył transgranicznej infrastruktury drogowej. W ramach tego naboru dofinansowywane będą projekty, które wzmacniają współpracę transgraniczną oraz umożliwiają połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów z transeuropejską siecią transportową. Szczegółowe informacje dotyczące naboru zostaną opublikowane na stronie programu www.plsk.eu, www.ewt.gov.pl i EUWT TATRY wraz z zaproszeniem do składania wniosków o dofinansowane.

Kolejne nabory będą ogłaszane sukcesywnie w ciągu roku i obejmą następujące obszary tematyczne:
   - ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
    -transport multimodalny,
    -edukacja transgraniczna i uczenie się przez całe życie.

Ponadto przeprowadzony zostanie nabór na projekty parasolowe i projekty flagowe.

Inne tematy poruszone i omówione podczas posiedzenia dotyczyły: regulaminu KM, planu ewaluacji Programu oraz sposobu wyboru ekspertów do oceny projektów i wymagań, jakie kandydaci na ekspertów powinni spełniać.Wykaz decyzji Komitetu Monitorującego podjętych 10 grudnia 2015 r. znajdą Państwo w załączonym pliku pdf

Źródło: www.ewt.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego