Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Drugi nabór wniosków Interreg Europa

Celem programu Interreg Europa  jest wzmacnianie efektywności polityki spójności poprzez zachęcanie do wymiany doświadczeń między podmiotami regionalnymi w zakresie celów tematycznych (władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego, podmioty prywatne o charakterze non-profit). Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami. Program powinien w szczególności przyczyniać się do transferu dobrych praktyk głównie do krajowych i regionalnych programów operacyjnych, a w uzasadnionych wypadkach także do programów celu Europejska Współpraca Terytorialna.Program ten nie jest zatem programem infrastrukturalnym,ale wspiera projekty o charakterze miękkim.
 
Program Interreg Europa umożliwia unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego.Instytucje z różnych części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany personelu, wizyt studyjnych) nad wybraną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego). Rezultatem przedsięwzięcia może być opracowanie koncepcji nowego projektu do sfinansowania ze środków programów regionalnych lub krajowych oraz zmiany w systemie zarządzania nimi w regionie.Rekomendowana przez Wspólny Sekretariat liczba partnerów w projekcie wynosi od 5 do 10 instytucji.

Maksymalny dopuszczany poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zależności od statusu partnera wynosi do 85% lub 75% wydatków kwalifikowalnych

Kontakt:

W Polsce informacji udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
Osoba do kontaktu: Anna Stol Tel. 32 253 90 08, e-mail:Anna.Stol@mr.gov.pl 

Linki:

Informacje o programie w języku polskim są dostępne tutaj.

Prezentacje Wspólnego Sekretariatu na temat 2. naboru wniosków są dostępne tutaj.

Podręcznik programu (Programme Manual).

Pomocnicza, polska wersja językowa podręcznika jest dostępna tutaj.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego