Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Delegacja Euroregionu "Tatry" podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2011

Członkowie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, której współprzewodniczą: Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” oraz Štefan Bieľak, członek Rady Združenia Region „Tatry”, działającej w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Województwa Małopolskiego uczestniczyli w dniach 11-14 października 2011 r. w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast OPEN DAYS 2011. To coroczne wydarzenie organizowane jest w Brukseli przez Komitet Regionów Unii Europejskiej oraz Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej. W tym roku odbywało się ono pod hasłem „Inwestowanie w przyszłość: zaangażowanie regionów w inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost” i zgromadziło blisko 6000 uczestników, dla których przygotowano ponad 100 seminariów, warsztatów, debat, wystaw i wydarzeń towarzyszących. To niepowtarzalna okazja do spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów oraz instytucji zaangażowanych w kształtowanie polityki spójności Unii Europejskiej, a także do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i dyskusji o najbardziej aktualnych wyzwaniach europejskiej polityki spójności. Tegoroczne rozmowy podczas OPEN DAYS zdominowała Strategia Europa 2020 oraz analiza propozycji zawartych w pakiecie rozporządzeń dotyczących polityki spójności na lata 2014-2020, który został ogłoszony przez Komisję Europejską 6 października 2011 r. Wśród projektów rozporządzeń znalazła się również propozycja zmiany rozporządzenia (WE) 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Więcej informacji na temat OPEN DAYS znajduje się na stronie Komitetu Regionów.      

 

            6231184156_0ccd90472d_o      6230560533_1da5c9db0a_o

                    Sesja otwierająca OPEN DAYS, Parlament Europejski, 10 października 2011r., fot. arch. UE/E.Scagnetti

              

                 Rejestracja uczestników, Komitet Regionów, 11 października 2011, fot. arch UE/ P. Mascart i arch. Euroregionu "Tatry"


Wizyta studyjna delegacji Euroregionu „Tatry” miała na celu przede wszystkim poznanie rezultatów działalności Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej oraz perspektyw rozwoju EUWT jako skutecznego europejskiego instrumentu prawnego, pozwalającego władzom terytorialnym na realizowanie współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i transnarodowej na nowych zasadach. Jest to szczególnie ważne w kontekście prac Euroregionu “Tatry” nad utworzeniem na polsko-słowackim pograniczu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, które realizowane są w ramach sieciowego projektu pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Dlatego też przedstawiciele Euroregionu „Tatry” uczestniczyli w warsztatach i spotkaniach dotyczących Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej. Podczas seminarium Wartość dodana i większa efektywność poprzez stosowanie art. 37.6(b) i EUWT zaprezentowany został dorobek regionów współpracujących na poziomie międzyregionalnym w ramach celów polityki spójności w zakresie artykułu 37.6 (b) Rozporządzenia nr 1083/2006 oraz możliwości prowadzenia tej współpracy poprzez EUWT.

                     

                                                                                            fot. arch. Euroregionu "Tatry"

Warsztaty pt. Współpraca terytorialna z perspektywy badań i innowacji: koncentracja uwagi na Europejskie Ugrupowania Współpracy Transgranicznej podkreśliły rosnące znaczenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w realizacji innowacyjnych projektów współpracy transgranicznej. Zaprezentowano doświadczenia partnerów z Regionu Górnej Nadrenii i z Węgier oraz inicjatywy EUWT EUROMETROPOLE Lille-Kortrijk-Tournai i Galicia - Norte Portugal.

                          

                                                                                              fot. arch. Euroregionu "Tatry"


Warsztaty Platformy EUWT – projekt   zmian rozporządzenia w sprawie EUWT zostały zorganizowane przez Komitet Regionów. Przewodniczył im Michel Delebarre – Przewodniczący Komisji ds. Terytorialnych i Polityki Spójności w Komitecie Regionów. Głównymi mówcami byli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marceli Niezgoda, Komisarz ds. Polityki Regionalnej Johannes Hahn, Przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso. Wśród panelistów znaleźli się również przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, utworzonych EUWT oraz instytucji wspierających współpracę terytorialną. Było to główne seminarium dotyczące propozycji zmian rozporządzania ws. EUWT, która został przyjęta przez Komisję Europejską zaledwie kilka dni wcześniej 6 października 2011 r. Warsztatom towarzyszyła tematyczna wystawa prezentująca dotychczasowe rezultaty stosowania rozporządzenia ws. EUWT.

Delegacja Euroregionu „Tatry” wzięła również udział w spotkaniach, podczas których poruszano m.in. tematy związane ze współpracą terytorialną i perspektywami jej rozwoju w przyszłej polityce spójności UE, skutecznym wykorzystaniem funduszy europejskich, prezentacją celów Strategii Europa 2020.

Ważnym punktem w programie wizyty studyjnej była prezentacja doświadczeń Euroregionu „Tatry” we wdrażaniu polsko-słowackich transgranicznych mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 podczas seminarium pt. Euroregiony na rzecz rozwoju swoich obszarów. Na zaproszenie organizatorów i Biura Województwa Małopolskiego w Brukseli mikroprojekty realizowane przez Euroregion „Tatry” zaprezentowała Teresa Siaśkiewicz, Kierownik Działu realizacji mikroprojektów.   

                 

                                                                                        

                                                                    fot. arch. Euroregionu "Tatry"

Podczas wizyty w Parlamencie Europejskim delegacja Euroregionu „Tatry” spotkała się z panią poseł Różą Thun. Dyskusja dotyczyła działalności Euroregionu „Tatry”, perspektyw jego rozwoju i planów utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, rezultatów wykorzystania funduszy europejskich na obszarze pogranicza polsko-słowackiego oraz możliwości usprawnienia procedur realizacji i rozliczania projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Członkowie delegacji odwiedzili również biura Kraju Preszowskiego i Województwa Małopolskiego w Brukseli, a także Miasteczko Polskie przygotowane w Parku Pięćdziesięciolecia przez polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

W ostatnim dniu pobytu w Brukseli odbyło się seminarium szkoleniowe i wymiana doświadczeń w zakresie europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT), zorganizowane przez INTERACT, instytucję powołaną przez Komisję Europejską do wspierania Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian rozporządzenia w sprawie EUWT i ich następstw przedstawił Dirk Peters z Wydziału Prawnego Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. O tendencjach, problemach i perspektywach stosowania EUWT w Europie mówił natomiast Alfonso Alcolea Martínez, ekspert Komitetu Regionów. Pracownicy INTERACT zaprezentowali „mapę drogową” dla tworzenia EUWT. Seminarium zgromadziło przedstawicieli  istniejących w Europie EUWT oraz tych, które dopiero powstają. Dyskusja skupiła się wokół doświadczeń w tworzeniu EUWT i ich funkcjonowaniu, napotkanych przeszkód i wypracowanych dobrych praktyk.


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego