Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Študijná cesta na maďarsko-slovenskej hranici v EZÚS Ister-Granum

V rámci aktivít projektu pod názvom Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013, sa zástupcovia Euroregiónu „Tatry“ zúčastnili v dňoch 07. - 09. 12. 2011 študijnej cesty na maďarsko-slovenskej hranici. Dňa 08. 12. 2011 nás na Mestkom úrade v Ostrihome na pracovnom stretnutí prijali: Éva Tétényi – primátorka mesta Ostrihom a predsedníčka EZÚS Ister-Granum, Ján Oravec – primátor mesta Štúrovo a spolupredseda EZÚS Ister-Granum, Peter Nagy - riaditeľ EZÚS Ister-Granum, Karol Drapák - starosta obce Mužla (obec je členom EZÚS Ister-Granum), Zoltán Horváth - predseda Združenia kultúry životného prostredia v Ostrihome, Sarolta Jeneiová a Irena Hrachovická - projektové referentky RRA Južný Región.

Prvé Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) v strednej Európe a celkovo druhé EZÚS vzniklo podpísaním zmluvy na slávnostnom ustanovujúcom zhromaždení EZÚS Ister-Granum dňa 6. mája 2008 medzi primátormi miest Štúrovo a Esztergom: Jánom Oravcom a Tamásom Meggyesom. EZÚS Ister-Granum bol založený, ako náhle to umožnili zákony (V Maďarskej republike bol dňa 7. júla 2007 prijatý Zákon č. XIXC/2007 o európskych zoskupeniach územnej spolupráce. V Slovenskej republike bol prijatý Zákon č. 90 dňa 15. februára 2008 o európskom zoskupení územnej spolupráce, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. mája 2008). EZÚS Ister-Granum bolo zaregistrované na Ministerstve verejných vecí a spravodlivosti Maďarskej republiky. Spomínané ministerstvo poskytuje dotácie na činnosť EZÚSov.

EZÚS Ister-Granum vznikol transformáciou Euroregiónu Ister-Granum. Z pôvodných 93 členov vstúpilo do EZÚS 89 členov. EZÚS Ister–Granum v súčasnosti tvorí 45 maďarských a 40 slovenských samosprávnych orgánov z maďarsko-slovenského pohraničného regiónu. EZÚS Ister-Granum tvoria tieto orgány: Zhromaždenie, Senát, Riaditeľ, Komisie a Dozorná rada.

Jednou z hlavných úloh EZÚS je vypracovať aktivity, ktoré by mohli byť financované z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007-2013 a projektov spolufinancovaných Európskou úniou. Jeho cieľom je rozširovať spoluprácu na oboch stranách mosta Márie-Valérie medzi Ostrihomom a Štúrovom.

V súčasnosti je predsedníčkou EZÚS Ister-Granum Éva Tétényi – primátorka mesta Ostrihom. Spolupredsedom EZÚS Ister-Granum je Ján Oravec – primátor mesta Štúrovo. Valné zhromaždenie volí na dvojročné obdobie dvoch spolupredsedov, spomedzi ktorých volí predsedu a zástupcu predsedu. Na poste predsedu a spolupredsedu EZÚS Ister-Granum strieda primátor/-ka mesta Ostrihom a Štúrovo.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva