Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Štatutárne orgány

EZÚS TATRY ako osobitná právna osoba má nižšie uvedené orgány:

Zhromaždenie

Zhromaždenie je najvyšší orgán Zoskupenia a skladá sa zo 14 zástupcov členov Zoskupenia, z ktorých 7 zástupcov reprezentuje Zväzok Euroregión „Tatry“ a 7 zástupcov reprezentuje Združenie Región „Tatry“.

Štefan Bieľak - Predseda Zhromaždenia, primátor mesta Spišská Belá
Antoni Karlak - Podpredseda, Predseda Rady Zväzku Euroregión "Tatry", Wójt Gminy Jabłonka
Juraj Bernaťák – primátor mesta Trstená
Władysław Bieda – primátor mesta Limanowa
Lucia Cukerová – poslankyňa mesta Liptovský Mikuláš
Igor Čombor – primátor mesta Ružomberok
Ján Ferenčak – Predseda Rady Združenia Euroregión Tatry, primátor mesta Kežmarok
Jakub Jamróz – Wójt Gminy Łapsze Niżne
Jacek Lelek – primátor mesta Stary Sącz
Stanisław Łukaszczyk - Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
Antoni Nowak – riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry”
Peter Petko – zástupca mesta Spišská Nová Ves
Ľuboš Tomko – primátor mesta Stará Ľubovňa
Bogusław Waksmundzki - člen zastupiteľstva Okresu Nowy Targ

Riaditel'

Riaditeľ je štatutárny výkonný orgán Zoskupenia, ktorý riadi činnosť Zoskupenia a koná v jeho mene. Za Riaditeľku Zoskupenia bola zvolená pani Agnieszka Pyzowska, pracovníčka kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“ a koordinátorka cezhraničného sieťového projektu Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce.

 

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom Zoskupenia, ktorý je zriadený na vykonávanie dozoru. Dozorná rada sa skladá zo šiestich členov, z ktorých traja členovia reprezentujú Zväzok Euroregión „Tatry“ a traja reprezentujú Združenie Euroregión Tatry.

Počas prvého zasadnutia Zhromaždenie zvolilo členov Dozornej Rady:
Edward Tybor - Predseda Dozornej rady
, Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego
Ján Blcháč – primátor mesta Liptovský Mikuláš
Adam Sawina - zástupca Gminy Raba Wyżna
Adriana Sedláková - vedúca oddelenia ekonomického mesta Kežmarok
Jozef Švagerko - primátor mesta Poprad
Władysław Wnętrzak – Wójt Gminy Rytro

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva