Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Mimoriadny Kongres Združenia Región "Tatry"

Dňa 19. 10. 2012 sa v Kežmarku konal Mimoriadny Kongres Združenia Región „Tatry“ (ZRT) s cieľom schváliť vstup združenia do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným.

Čo je EZÚS? EZÚS je novou právnou formou, ktorú nám umožňuje založiť EÚ na území viacerých štátov, v našom prípade ide o územie Slovenskej republiky a Poľskej republiky. EZÚS má prispievať k odstráneniu prekážok, ktoré bránia územnej spolupráci a jej rozvoju s cieľom zlepšiť, skvalitniť a zjednodušiť súčasnú spoluprácu. Takéto nadnárodné zoskupenie umožní realizovať spoločné projekty v rámci jedného združenia, jednej právnickej osoby, jedného právneho subjektu, ktorý bude mať všetky potrebné atribúty na to, aby vstupoval do právnych vzťahov za toto územie spoločne.

V súčasnosti existujú dve samostatné združenia – Združenie Región „Tatry“ na slovenskej strane a Zväzok Euroregión „Tatry“ na poľskej strane, ktoré v prípade realizácie spoločných aktivít robia všetko samostatne - administratíva, účtovníctvo, riadenie, atď. EZÚS znamená robiť všetko spoločne.

Založenie EZÚS umožňuje Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o európskom zoskupení územnej spolupráce a zákony prijaté v oboch krajinách (v SR - Zákon č. 90/2008 Z.z. z 15. februára 2008 o európskom zoskupení územnej spolupráce). EÚ podporuje založenie EZÚS-ov ako nových foriem cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť. V programovacom období 2014 - 2020 bude na územnú spoluprácu vyčlenených viac financií ako to bolo doteraz.

Euroregión „Tatry“ sa intenzívne začal príprave EZÚS venovať po zasadnutí XVII. Kongresu Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“, ktorý sa konal dňa 16. 03. 2011 v Zakopanom a na základe podporeného projektu pod názvom Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Zriadená slovensko-poľská Komisia vo veci EZÚS pod vedením spolupredsedov – Štefana Bieľaka, primátora mesta Spišská Belá a Bogusława Waksmundzkého, predsedu Cezhraničného Zväzku  Euroregiónu „Tatry“ počas takmer dvoch rokov zasadala celkovo 10-krát. Pracovná komisia sa na základe náročných rokovaní, vypracovaných analýz, konzultácií  a najmä kompromisov medzi slovenskou a poľskom stranou dohodla na znení základných dokumentov potrebných na registráciu.

Mimoriadny Kongres ZRT dňa 19. 10. 2012 v Kežmarku, ktorého sa okrem členov ZRT a pracovných komisií zúčastnili aj pozvaní hostia: p. Tomáš Kašaj – konzul SR v Krakove; p. Matúš Šesták – hlavný štátny radca, organizačný odbor, sekcia verejnej správy, Ministerstvo vnútra SR; p. Bogusław Waksmundzki – predseda Rady Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“; p. Ján Ferenčák – prednosta Obvodného úradu v Kežmarku; p. Oľga Marhulíková – čestná členka Euroregiónu „Tatry“ a p. Antoni Nowak – riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“, schválil vstup združenia do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným, Dohovor o založení EZÚS TATRY s r. o. a Stanovy EZÚS TATRY s r. o. Rovnaký proces prebehol na poľskej strane na Mimoriadnom Kongrese Zväzku Euroregión „Tatry“ dňa 28. 08. 2012 v Nowom Targu. Obe strany sa nakoniec zhodli na tom, že EZÚS založia dvaja členovia - Združenie Región „Tatry“ so sídlom v Kežmarku a Zväzok Euroregión „Tatry“ so sídlom v Nowom Targu. Rozhodovať o všetkom sa bude konsenzom na základe jednomyseľného súhlasu oboch členov. EZÚS bude mať sídlo a kanceláriu Riaditeľa v Nowom Targu. Bude sa riadiť poľským právom a registrácia prebehne na Ministerstve zahraničných vecí Poľskej republiky. Dôvodov pre takéto rozhodnutie bolo niekoľko. V budúcom programovacom období 2014 - 2020 ostáva Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce poľské ministerstvo regionálneho rozvoja, komunikácia bude tým pádom jednoduchšia. Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1082/2006 definuje tieto orgány zoskupenia: Zhromaždenie (najvyšší orgán bude mať svojho predsedu), Riaditeľ (výkonný orgán) a Dozorná rada (kontrolný orgán). V rámci vyváženia síl sa obe strany dohodli, že EZÚS bude mať pobočku kancelárie Riaditeľa aj v Kežmarku. Na slovenskej strane musí k vstupu ZRT do EZÚS TATRY s r. o. vyjadriť tiež Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Nami zakladaný všeobecný EZÚS sa bude zameriavať na všetky oblasti rozvoja cezhraničnej spolupráce a bude závisieť od nás, ako tento nový nástroj spolupráce využijeme na rozvoj pohraničného územia.

 

Mgr. Jana Majorová Garstková
riaditeľka kancelárie ZRT

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva