Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Informačné stretnutie na tému Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s r.o.

Dňa 23. 04. 2013 sa v Trstenej konal XIX. Kongres Združenia Región „Tatry“ (ZRT) – informačné stretnutie v rámci projektu Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce. Rokovania sa okrem členov ZRT a pracovných komisií zúčastnili aj pozvaní hostia: Tomáš Kašaj – konzul Generálneho konzulátu SR v Krakove; Antoni Karlak – vojt gminy Jabłonka, Antoni Nowak – riaditeľ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“, Oľga Marhulíková a Milan Nevlazla – čestní členovia Euroregiónu „Tatry“.

Hlavným bodom programu bolo poskytnutie podrobných informácií na tému Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným (EZÚS TATRY s r. o.), ktorého založeniu sa v rámci projektu v partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry“ so sídlom v Nowom Targu a mestami Kežmarok a Nowy Targ venujeme od roku 2011. Prítomní delegáti schválili vstup ZRT do EZÚS TATRY s r. o. zakladaného spoločne so Zväzkom Euroregión „Tatry“ (Poľská republika) a základné dokumenty: Dohovor o založení EZÚS TATRY s r. o. a Stanovy EZÚS TATRY s r. o., na ktorých znení sa na základe náročných rokovaní, vypracovaných analýz, konzultácií  a najmä kompromisov dohodla slovenská a poľská strana.

XIX. Kongres ZRT zvolil za zástupcov ZRT do Zhromaždenia EZÚS TATRY s r., ktoré je najvyšším orgánom Zoskupenia tieto osoby: Štefan Bieľak - primátor mesta Spišská Belá, Michal Biganič - primátor mesta Stará Ľubovňa, Jozef Ďubjak - primátor mesta Trstená, Igor Kredátus - viceprimátor mesta Kežmarok, Štefan Kubík - viceprimátor mesta Poprad, Peter Petko - zástupca mesta Spišská Nová Ves a Jozef Repaský - viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš. XIX. Kongres ZRT zároveň odporučil Zhromaždeniu EZÚS TATRY s r. o., aby za členov Dozornej rady EZÚS TATRY s r. o. (kontrolný orgán Zoskupenia) zvolil tieto osoby reprezentujúce ZRT: Ľudmilu Gnojčákovú – zástupkyňu mesta Kežmarok, Jána Pavlíka – primátora mesta Ružomberok a Alexandra Slafkovského – primátora mesta Liptovský Mikuláš.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva