Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Informácia o doterajšom stave prác poľsko – slovenskej komisie na vytvorenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce „Tatry“

Dňa 16. 03. 2007 XIII. Kongres Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ prijal Uznesenie č. 6, v ktorom zaviazal Radu EUT na zostavenie šesťčlennej slovensko-poľskej pracovnej komisie, ktorá vypracuje podrobnú analýzu možností pretvorenia Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ na Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS). Dňa 09. 05. 2007 Rada Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ schválila zloženie slovensko-poľskej pracovnej komisie.

V roku 2008 bol v Slovenskej republike bol prijatý Zákon 90 z 15. februára 2008 o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2011 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a v Poľskej republike Zákon zo dňa 7. novembra o európskom zoskupení územnej spolupráce. Vzhľadom na tento fakt mohla začať Komisia svoju prácu až koncom roka 2008. Zasadnutia pracovnej komisie sa uskutočnili v Nowom Targu dňa 19. 12. 2008, 28. 01. 2009 a 26. 02. 2009 a v Kežmarku dňa 15. 01. 2009. Počas zasadnutí:

 • sa prediskutovalo Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce, 
 • sa diskutovalo sa o cieľoch zoskupenia, 
 • boli prerokované hlavné argumenty majúce význam na prijatie rozhodnutí o sídle zoskupenia s poukázaním na problémy a obavy, ktoré vyžadujú jednotlivé konštatovania s inštitúciami poľských a slovenských ministerstiev zodpovedných za tvorbu EZÚS,
 • bola vyjadrená nutnosť vypracovať,
 • zamerať sa na nutnosť vypracovania dokonalú analýzu silných a slabých stránok, ako aj príležitostí a ohrození vzhľadom k prijatiu rozhodnutia vo veci ustanovenia miesta sídla kancelárie zoskupenia na poľskej alebo slovenskej strane,
 • bol vypracovaný prvý návrh Dohovoru a Stanov zoskupenia. 

V súvislosti s nutnosťou objasnenia pochybností a dopracovaním dokumentov pracovná skupina pripravila na rokovanie XV. Kongresu Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ návrh Deklarácie XV. Kongresu Zväzku Euroregión „Tatry“ vo veci vytvorenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Euroregión „Tatry“. Dňa 17.04.2009 XV. Kongres Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ konaný v Muszyne prijal Vyhlásenie vo veci vytvorenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Euroregión „Tatry“.

Dňa 31. 03. 2010 Zväzok Euroregión „Tatry“, Združenie Región „Tatry“, mesto Nowy Targ a mesto Kežmarok predložili žiadosť o dofinancovanie sieťového projektu pod názvom: Od Euroregiónu „Tatry“ po Európske zoskupenie územnej spolupráce v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Monitorovací výbor programu na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2010 schválil realizáciu projektu a dňa 18. 04. 2011 bola uzavretá zmluva o dofinancovanie projektu. Cieľom projektu je zvýšenie organizačnej úrovne, právnej a vecnej slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce, vytvorenie inovovanej európskej platformy a zosilnenie cezhraničnej spolupráce. Plánované aktivity zahŕňajú individuálne etapy potrebné na dosiahnutie cieľa – od spoločnej prípravy projektu jednotlivých partnerov, cez budovanie štruktúr nového subjektu spolupráce (v tom: vypracovanie dokumentácie, analýz, vedenie workshopov, výmenu skúseností), založenie EZÚS a začatie jeho činnosti. Celková hodnota projektu je 224.317,81 €, z toho ERDF 190,670,14 €, spolufinancovanie je vo výške 33.647,67 €.

Po schválení tohto projektu XVII. Kongres Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ prijal dňa 16. 03. 2011 v Zakopanom Uznesenie č. 3 vo veci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce. V tomto uznesení Kongres prijal návrh „Dohovoru o vzniku Európskeho zoskupenia územnej spolupráce „Tatry“ a poveril Radu Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ na menovanie 14 člennej slovensko-poľskej Komisie EZÚS skladajúcej sa zo 7 členov zastupujúcich Zväzok Euroregión „Tatry“ a 7 členov zastupujúcich Združenie Región „Tatry“. Kongres poveril Komisiu prácami na Dohovore a Stanovami, ako aj predloženie konečnej verzie týchto dokumentov pre schválenie na mimoriadnych Kongresoch Združenia Región „Tatry“ a Zväzku Euroregión „Tatry“. 

Rada Združenia Región „Tatry“ dňa 11. 05. 2011 v Kežmarku zostavila pracovnú Komisiu v zložení:

 • JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta Spišská Belá
 • JUDr. Jozef Biroš – zástupca mesta Spišská Nová Ves
 • Ing. Peter Burian – podpredseda Rady Združenia Región „Tatry“
 • JUDr. František Ľach – zástupca mesta Spišská Nová Ves 
 • MUDr. Alexander Slafkovský – primátor mesta Liptovský Mikuláš

 

Práce Komisie sa realizujú v rámci projektu Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva