Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

9. ročník Európskeho týždňa miest a regiónov - OPEN DAYS 2011

Členovia slovenskej časti Komisie vo veci Európskeho zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) JUDr. Štefan Bieľak - primátor mesta Spišská Belá, MUDr. Alexander Slafkovský - primátor mesta Liptovský Mikuláš a projektová manažérka Združenia Región „Tatry“ Mgr. Jana Majorová Garstková sa spoločne s poľským partnerom pod vedením predsedu Rady Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ Bogusławom Waksmundzkim zúčastnili v dňoch 10. – 14. 10. 2011 na 9. ročníku Európskeho týždňa miest a regiónov - OPEN DAYS 2011.

Toto prestížne európske podujatie sa každoročne koná v Bruseli. Organizuje ho Výbor regiónov (CoR) a Riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu politiku (DG REGIO) v spolupráci s ďalšími partnermi a spoluorganizátormi. Program OPEN DAYS 2011 za účasti približne 6000 zástupcov z viac ako 200 miest a regiónov z celej Európskej únie pozostával z vyše 100 odborných konferencií, seminárov, prednášok, stretnutí, diskusií, výstav a sprievodných podujatí. Všetky podujatia prebiehali pod jednotným sloganom: Investovanie do budúcnosti Európy: regióny a mestá zabezpečujúce inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Rokovaniam dominovala Stratégia Európa 2020, boli tiež zamerané na legislatívny balík pre politiku súdržnosti na obdobie 2014 – 2020, ktorý bol Európskou komisiou prijatý dňa 6. 10. 2011. Tento balík obsahuje okrem iného aj pre nás dôležitý návrh na zmenu v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o EZÚS, ktorý je právnym základom pre vznik EZÚS.

Euroregión „Tatry“ realizuje od marca 2011 sieťový projekt pod názvom Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Projekt je zameraný na vytvorenie inovačnej európskej platformy na slovensko-poľskom pohraničí, ktorú predstavuje EZÚS.

EZÚS je právnym nástrojom spolupráce na úrovni Spoločenstva, zameraným na potreby a podporu územnej spolupráce za účelom odstránenia prekážok, ktoré bránia územnej spolupráci. Predstavuje dlhodobý záväzok partnerov pre zviditeľnenie územného partnerstva. EZÚS môže vykonávať osobitné činnosti územnej spolupráce s finančnou podporou EÚ alebo bez nej.

V rámci OPEN DAYS 2011 sa zástupcovia euroregiónu zúčastnili viacerých seminárov venovaným predovšetkým tejto téme. Seminár pod názvom Pridaná hodnota a účinnosť prostredníctvom článku 37.6 (b) a EZÚS bol venovaný spomínanému článku Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2066 z 11. júla 2006, spolupráci partnerských regiónov prostredníctvom EZÚS, možnostiam rozvoja partnerstiev, zjednodušeniu prístupu k medziregionálnej spolupráci za základe príkladov viacerých spolupracujúcich regiónov v rámci sieťových projektov, regionálnej rámcovej spolupráce a transferu medzi rozličnými európskymi regiónmi.

V rámci semináru Cezhraničná spolupráca z perspektívy výskumu a inovácie: Zameranie na Európske zoskupenie územnej spolupráce prezentoval svoje skúsenosti napr. španielsko – portugalský EZÚS Galicia – Norte Portugal a belgicko - francúzsky EZÚS Eurométropole Lille – Kortrijk – Tournai. Zdôraznil sa rastúci význam EZÚSov pri realizácii inovatívnych cezhraničných projektov.

Medzi hlavných rečníkov v rámci semináru Platforma EZÚS - návrh na zmenu nariadenia o EZÚS patrila Mercedes Bresso – predsedníčka Výboru regiónov, Joachim Zeller – poslanec Európskeho parlamentu, Johannes Hahn – komisár pre regionálnu politiku a Marcel Niezgoda – zástupca Ministerstva regionálneho rozvoja Poľskej republiky, ktorá v súčasnosti predsedá Európskej únii. Do diskusie sa zapojili zástupcovia Európskeho parlamentu, inštitúcií podporujúcich územnú spoluprácu, tiež napr. zástupcovia EZÚS Pyrénées – Méditéranée, EZÚS Hospital de la Cerdanya, ale aj novovznikajúcich EZÚSov. Hlavnou témou seminára boli navrhované zmeny v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o EZÚS, ktoré sú plánované v termíne do 5. 12. 2011. Prítomní sa mali možnosť zoznámiť s výsledkami fungujúcich EZÚSov taktiež prostredníctvom poskytnutých propagačných materiálov a uskutočnených prezentácií.

Navrhované zmeny v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o EZÚS predstavil Dirk Peters z Európskej komisie (oddelenie pre regionálnu politiku)  dňa 13. 10. 2011 taktiež na INTERACT seminári. Trendy a perspektívy v implementácii EZÚS prezentoval Alfonso Martínez Alcolea z Výboru regiónov. Semináru sa zúčastnili zástupcovia existujúcich EZÚS v Európe a aj tí, ktorí uvažujú o jeho príprave a následnom založení. Seminár bol príležitosťou pre výmenu skúsenosti pri tvorbe EZÚS a jeho fungovaní, definované boli problémy. Tento cyklus výmen slúžil na učenie sa jeden od druhého a na posilnenie regionálnej a územnej spolupráce.

V rámci diskusií na jednotlivých seminároch prezentoval predstavu Združenia Región „Tatry“ na vytvorenie cieľového EZÚS zameraného na budovanie cyklotrás MUDr. Alexander Slafkovský. Otvorená téma sa stretla s pozitívnym ohlasom a v budúcnosti by mohla priniesť nový a efektívny pohľad na riešenie tejto problematiky.

Delegáciu Euroregiónu „Tatry“ prijala v Európskom parlamente poľská europoslankyňa Róża Thun. Predstavili sme jej činnosť Euroregiónu „Tatry“, spoločné aktivity a najmä náš záujem o založenie EZÚS. Diskusia bola tiež zameraná na čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 - 2013. Mali sme možnosť zároveň navštíviť kanceláriu Prešovského samosprávneho kraja a Malopoľského vojvodstva v Bruseli. V tomto čase sa v Bruseli, v rámci poľského mestečka, prezentovali poľské regióny.

Podujatie OPEN DAYS 2011 v Bruseli bolo pre zástupcov Euroregiónu „Tatry“ možnosťou pre získanie nových informácií a lepšie pochopenie EZÚS ako nového európskeho právneho nástroja pre realizáciu cezhraničnej, medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce, oboznámili sme sa so skúsenosťami iných inštitúcií pri tvorbe EZÚS a s výsledkami ich činnosti. Bola to príležitosť na stretnutia s predstaviteľmi Výboru regiónov, Európskej komisie, orgánmi zaangažovanými do problematiky regionálneho rozvoja a územnej spolupráce. Podujatie umožnilo získanie nových kontaktov a výmenu skúseností v rámci diskusií.

 

Mgr. Jana Majorová Garstková

manažérka projektu

archív Európskej Únie archív Európskej Únie
archív Európskej Únie archív Európskej Únie
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva