Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Partnerzy projektu:

Podziel się z innymi:

Rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej

Od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY realizuje zadanie publiczne w dziedzinie turystyki pt. „Rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej” dofinansowane ze środków dotacji Ministerstwa Rozwoju.

Całkowita kwota tego zadania publicznego wynosi 160.000,00 zł z czego 75%, czyli  120.000,00 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministerstwo Rozwoju.

 

Logotyp dofinansowanie


DLACZEGO REALIZUJEMY ZADANIE PUBLICZNE?

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY  jako podmiot zarządzający realizacją rowerowego Szlaku wokół Tatr w 2019 roku  zgłosiło Szlak wokół Tatr do pierwszej edycji konkursu na „Polskie Marki Turystyczne”. Decyzją Kapituły Szlak wokół Tatr otrzymał tytuł Polska Marka Turystyczna – kandydat. Bieżący projekt jest kolejnym krokiem na drodze do rozwoju Szlaku wokół Tatr jako Polskiej Marki Turystycznej w oparciu o zalecenia Kapituły Projektu, rekomendacje wskazane w ocenie końcowej zgłoszenia oraz kluczowe działania wdrożeniowe wynikające z opracowanej w 2019 roku „Strategii rozwoju Szlaku wokół Tatr jako produktu turystycznego”, która stanowi odpowiedź na jedną z rekomendacji Kapituły.

Zaplanowane w ramach projektu działania pozwolą przygotować unikatową ofertę dla turystów rowerowych oraz kontynuować współpracę z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, noclegi, wypożyczalnie, serwisy oraz operatorami atrakcji i instytucjami zarządzającymi obiektami dziedzictwa kulturowo-historycznego i przyrodniczego. 

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

Naszym celem jest stworzenie spójnej oferty Szlaku wokół Tatr i rozwijanie potencjału tego Szlaku jako marki turystycznej. 

JAKIE ZAPLANOWALIŚMY DZIAŁANIA?

Zadania realizowane będą w Małopolsce, w powiecie nowotarskim, na terenie gmin Czarny Dunajec, Nowy Targ, Szaflary i Łapsze Niżne oraz miasta Nowy Targ. Wśród nich zaplanowano:

  • Modernizację strony internetowej Szlaku wokół Tatr

W ramach modernizacji strona internetowa Szlaku wokół Tatr www.szlakwokoltatr.eu uzyska funkcję wizerunkową. Będzie także udostępniać kompleksową informację o ofercie Szlaku i pokazywać korzyści dla odbiorców. Powstanie również planer podróży rowerowych oparty o mapy online. 

  • Oznakowanie poziome ścieżek rowerowych Szlaku wokół Tatr

W celu zwiększenia widoczności oraz rozpoznawalności Szlaku wokół Tatr, a także ułatwienia poruszania się po ścieżkach rowerowych i zadbania o bezpieczeństwo użytkowników ścieżki rowerowe po polskiej stronie tj. gminy Czarny Dunajec, Nowy Targ, Szaflary, Łapsze Niżne, oraz miasta Nowy Targ zostaną uzupełnione o oznakowanie poziome wzorowane na tym, które stosują słowaccy partnerzy Szlaku. Oznakowanie poziome będzie miało postać wyznaczenia pasów ruchu przez poziome linie oraz znaki rowerowe P-23 i P-27, zaznaczenie na asfalcie miejsc niebezpiecznych takich jak skrzyżowania, zakręty, zjazdy, umieszczenie na asfaltowej powierzchni ścieżki rowerowej logo Szlaku wokół Tatr, a na granicach poszczególnych gmin i miejscowości dodatkowo herb gminy/nazwa itd. 

  • Nabór do systemu certyfikacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr wraz ze szkoleniami dla przedsiębiorców – uczestników systemu

Kontynuowany będzie nabór obiektów do systemu certyfikacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr  na terenie całego przebiegu Szlaku po polskiej stronie tj. gminy Czarny Dunajec, Nowy Targ, Szaflary, Łapsze Niżne, oraz miasta Nowy Targ. Dla uczestników zorganizowane zostaną dla szkolenia – pierwsze dla potencjalnych uczestników systemu będzie dotyczyć zasad naboru, kryteriów koniecznych do spełnienia, jakości usług itd. Drugie szkolenie adresowane będzie do rekomendowanych obiektów i dotyczyć będzie znajomości Szlaku wokół Tatr i atrakcji oraz walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych, oczekiwań turystów rowerowych, podnoszenia jakości usług itd. Po zakończeniu naboru zgłoszenia zostaną sprawdzone pod względem formalnym, a te które będą spełniać warunki udziału w systemie zostaną poddane audytowi na miejscu, który ostatecznie oceni spełnianie kryteriów. Certyfikowane obiekty (zakłada się przyznanie 30 certyfikatów) otrzymają tabliczkę zewnętrzną oraz certyfikat, a także zestaw narzędzi rowerowych do bezpłatnego użyczania turystom rowerowym. 

  • Warsztaty studyjne dla samorządów – partnerów Szlaku wokół Tatr z zakresu praktycznego zarządzania marką turystyczną 

Warsztaty studyjne przeznaczone będą dla pracowników samorządów lokalnych – partnerów projektu Szlak wokół Tatr.  Pracownicy tych samorzadów potrzebują podnoszenia swoich kompetencji oraz zdobywania wiedzy i doświadczenia na temat praktycznego zarządzania marką turystyczną. Działanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach – pierwszym będzie zorganizowanie wyjazdu studyjnego do jednego z laureatów projektu Polskie Marki Turystyczne (planuje się, że będzie to miasto Lublin lub Jura Krakowsko-Częstochowska) i spotkania z zarządcami tej marki oraz wymiana doświadczeń. Drugi etap to zaproszenie na Szlak wokół Tatr zarządców szlaków rowerowych, np. Łabskiego Szlaku Rowerowego z czesko-niemieckiego pogranicza i/lub szlaku Thayarunde z austriacko-czeskiego pogranicza. Zorganizowana zostanie dla nich wizyta po ścieżkach rowerowych Szlaku wokół Tatr z udziałem przedstawicieli samorządów Szlaku, a następnie warsztaty dotyczące praktycznej wymiany doświadczeń i spostrzeżeń wynikających z tej wizyty studyjnej.

JAKIE BĘDĄ EFEKTY?

Ze względu na różnorodność działań zaplanowanych w ramach niniejszego zadania publicznego również planowane efekty są urozmaicone. Wszystkie jednak mają na celu rozwój marki Szlaku wokół Tatr i są istotne z punktu widzenia  budowania potencjału Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej. Bezpośrednimi efektami zadania publicznego będą:

  • dalszy rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej,
  • większa rozpoznawalność Szlaku wokół Tatr i ukierunkowanie go do odpowiednich grup docelowych,
  • profesjonalizacja działań pracowników samorządów uczestniczących w partnerstwie w projekcie budowy Szlaku wokół Tatr, a także wzrost kompetencji EUWT TATRY jako zarządcy Szlaku,
  • podniesienie wiedzy na temat Szlaku wokół Tatr wśród przedsiębiorców oferujących usługi dla turystów rowerowych (noclegi, gastronomia, wypożyczalnie i serwisy rowerowe itp.) oraz operatorów atrakcji turystycznych uczestniczących w systemie certyfikacji Miejsc Przyjaznych, nawiązanie dłuższej współpracy, poznanie oczekiwań związanych z obsługą użytkowników Szlaku, które mogą przyczynić się do ulepszenia produktu. Skutkować to będzie podniesieniem jakości oferowanych usług, uatrakcyjnieniem oferty turystycznej dla rowerzystów. Tym samym wzrośnie zadowolenie rowerzystów korzystających z tych usług i atrakcji, będą oni wracać do tych miejsc i na Szlak wokół Tatr, co przyczyni się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego w regionie,
  • wzrost bezpieczeństwa użytkowników ścieżek rowerowych, wśród których są rodziny z dziećmi poprzez dodatkowe poziome oznakowanie nawierzchni ścieżek – pozytywne odczucia związane z tym faktem będą rozpowszechniane i przekazywane do kolejnych osób, które zainteresują się Szlakiem wokół Tatr,
  • dedykowana turystom rowerowym strona internetowa po modernizacji będzie podstawowym kanałem komunikacji z potencjalnymi i obecnymi użytkownikami Szlaku wokół Tatr oraz jego wizytówką. Udostępniać będzie kompleksowe informacje o ofercie Szlaku i pokazywać w przejrzysty sposób korzyści dla odbiorców. Dzięki polskiej, słowackiej i angielskiej wersji językowej docierać będzie do szerokiego grona odbiorców.

Rezultaty osiągnięte w trakcie realizacji niniejszego zadania będę wykorzystywane w dalszych działaniach EUWT TATRY jako zarządcy Szlaku wokół Tatr oraz jego partnerów – samorządów lokalnych. Będą oni korzystać z tych rezultatów na co dzień w promocji Szlaku wokół Tatr, wzmacnianiu jego rozpoznawalności, odpowiednim zarządzaniu, kontynuowaniu naborów do systemu certyfikacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr, rozwijaniu jakości usług dla turystów rowerowych, budowaniu ciekawej i unikatowej oferty dla turystów rowerowych, wdrażaniu kolejnych zaleceń Kapituły Projektu „Polskie Marki Turystyczne” oraz działań wdrożeniowych wskazanych w „Strategii rozwoju Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego