Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

PROJEKTY

09.07.2014 - Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap I

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap I
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od 2014 roku pełni rolę menadżera projektu pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. Ten strategiczny projekt Euroregionu "Tatry" realizuje 13 polskich i słowackich samorządów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Partnerem Wiodącym tego wielkiego inwestycyjnego przedsięwzięcia jest Gmina Czarny Dunajec.
więcej

14.12.2011 - Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
Prace związane z utworzeniem EUWT TATRY prowadzone były w ramach projektu pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2. Rozwój społeczno-gospodarczy Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Realizacja projektu trwała od stycznia 2011 roku do września 2013 roku. Uczestniczyli...
więcej

01.06.2013 - Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020

Polsko-słowacka strategia działania EUWT TATRY na lata 2014-2020
Utworzenie EUWT TATRY wprowadza istotną innowację w sposobie realizacji współpracy transgranicznej. Rozporządzenia dotyczące polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 podkreślają rolę EUWT w realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako podmiotów zarządzających programem lub jego częścią lub też „jedynych beneficjentów” projektów, którzy mogą samodzielnie przygotowywać, realizować i koordynować transgraniczne projekty....
więcej

01.06.2015 - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY wobec wyzwań nowych programów EWT 2014-2020

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY  wobec wyzwań nowych programów EWT 2014-2020
Projekt ma na celu przygotowanie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY oraz przyszłych beneficjentów z pogranicza polsko-słowackiego do wyzwań związanych z realizacją wspólnych transgranicznych, transnarodowych i międzyregionalnych projektów w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
więcej

23.09.2016 - Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwoju regionalnej współpracy międzynarodowej

Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwoju regionalnej współpracy międzynarodowej
Projekt pt. Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwijaniu regionalnej współpracy międzynarodowej realizowany jest przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od lipca do listopada 2016 r.       Potrzeba jego realizacji stanowi konsekwencję  braku form bezpośredniego i kompleksowego wsparcia realizacji współpracy transgranicznej przez władze regionalne i krajowe,co hamuje rozwój tej współpracy. Stąd celem projektu jest...
więcej
pierwsza 1 2 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego