Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Nowa publikacja: Euroregion Tatry - polsko-słowacka współpraca transgraniczna samorządów lokalnych cz. 1

Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce pozwala spojrzeć na 17 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej samorządów lokalnych w ramach Euroregionu Tatry, poznać jego historię, najważniejsze wydarzenia i dokonania.

Działalność Euroregionu Tatry od początku wyprzedzała na szczeblu lokalnym i regionalnym przemiany, którym podlegały Polska i Słowacja. Dziś oba te kraje są członkami Unii Europejskiej, znajdują się w strefie Schengen, a to pozwala na podejmowanie zupełnie nowych wspólnych przedsięwzięć. Doświadczenia nabyte w ciągu 17 lat współpracy motywują obie strony do podjęcia działań mających na celu zwiększenie skuteczności i umocnienie podmiotowości. Jeszcze odległą, ale realną perspektywą dla nowej jakości współpracy transgranicznej i olbrzymią szansą dla rozwoju pogranicza polsko-słowackiego jest przekształcenie Euroregionu Tatry w Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej lub utworzenie odrębnej celowej organizacji. Stosowną Deklarację uchwalił XV Kongres Transgranicznego Związku Euroregion Tatry, który obradował 14 kwietnia 2009 r. w Muszynie. Utworzenie EUWT związane jest nie tylko z wyzwaniami natury prawnej i organizacyjnej polegającej na wyższym poziomie współpracy opartej na kryterium jednorodności, niskiej formalizacji granicy państwowej oraz instytucjonalizacją struktur ze wspólnym budżetem, jednorodną walutą, jasnymi prawnymi zasadami funkcjonowania, ale również z uprzedzeniami i kłopotami natury mentalnej. W celu realizacji tego zadania Związek Euroregion Tatry i Združenie Region „Tatry” przy współpracy z miastami Nowy Targ i Kieżmark realizują obecnie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 projekt pt. Od Euroregionu Tatry do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Powołana w ramach tych działań polsko-słowacka grupa robocza przygotowuje konwencję i statut, które określą przyszły kształt Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tatry.

To pierwsza części publikacji, która podsumowuje polsko-słowacką współpracę transgraniczną w ramach Euroregionu Tatry w latach 1994-2011. Wszystkie teksty zostały przetłumaczone na język słowacki i angielski oraz bogato zilustrowane fotografiami. W drugiej części, która ukaże się w przyszłym roku, pomieszczone zostaną analizy i opinie oraz referaty i wystąpienia, wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, która odbyła się w dniach 14-15.09.2011 r. pod Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego