Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Partnerzy projektu:

Podziel się z innymi:

Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

26 stycznia 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania.

Nabór jest uruchomiony dla drugiej osi priorytetowej Programu „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

Kwalifikowalne będą wyłącznie projekty, które zakończą rzeczową realizację do 31 maja 2018 roku.


Termin składania wniosków

Nabór trwa do dnia 31 maja 2016 roku do godziny 16:15.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2016 roku

 

Miejsce składania wniosków

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

Program Współpracy Transgranicznej

Interreg V-A Polska-Słowacja

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

Sposób składania wniosków

Wnioski w programie Interreg V-A Polska-Słowacja są wypełniane w dwóch językach: polskim oraz słowackim i składane są w postaci elektronicznej poprzez aplikację on-line oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie najpóźniej dnia 31 maja 2016 roku do godziny 16:15.

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej do WST.

Złożenie wersji elektronicznej – wniosek należy złożyć przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. generatora wniosków.

Złożenie wersji papierowej - wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą generatora wraz z załącznikami (lista załączników do wniosku) należy złożyć w 2 oddzielnych kompletach (w osobnych segregatorach).

 

Kto może składać wnioski?

Kwalifikujący się wnioskodawcy:

- organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,

- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację dróg - ważnych transgranicznych odcinków sieci, zwłaszcza budowę lub modernizację infrastruktury drogowej łączącej systemy transportu po obu stronach granicy.

Możliwe jest dofinansowanie jedynie takich projektów, które umożliwiają połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów do sieci TEN-T i wzmacniają współpracę transgraniczną (przykładowe węzły sieci TEN-T w obszarze wsparcia programu i jego sąsiedztwie). Nie ma możliwości dofinansowania połączeń prowadzących z terenów zamieszkałych nie będących węzłami sieci TEN-T do węzłów trzeciorzędnych.

Wspierane będą tylko projekty dotyczące ciągów komunikacyjnych, tj. dany fragment drogi powinien być albo jednym odcinkiem, albo, w przypadku projektu, na który składa się kilka fragmentów dróg, powinno istnieć między nimi logiczne połączenie. Modernizowane odcinki dróg muszą wykazywać po obu stronach granicy porównywalne parametry techniczne i musi zostać zapewniona możliwość ich wykorzystania przez podobne kategorie pojazdów.

 

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:  

- ocena formalna i kwalifikowalności

- ocena techniczna

- ocena  merytoryczna

W trakcie oceny będzie brana pod uwagę gotowość danego projektu do realizacji (w tym gotowość inwestycji pod względem formalnym i prawnym), udowodniony transgraniczny charakter inwestycji oraz na wykazanie stworzenia lub poprawienia połączenia z siecią TEN-T.

Szczegółowe kryteria oceny projektów.

 

Procent dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 6 mln euro.

Minimalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 500 tys. euro

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru to 29,76 mln euro.

 

Niezbędne dokumenty

Dokumenty obowiązujące dla naboru

Dokumenty obowiązujące dla naboru, w tym dokument programowy, podręcznik beneficjenta, obowiązujące wytyczne znajdują się poniżej.

Dokument programowy

Podręcznik beneficjenta wraz z załącznikami

Wzór wniosku – generator wniosków

Lista załączników do wniosku

Wzór oświadczenia o współfinansowaniu projektu

Wzór oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych

Wzór oświadczenia partnera (o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi,o kwalifikowalności VAT, o odpowiedzialności karnej za podanie informacji niezgodnych z prawdą)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013


Więcej informacji  ikona strzalka

Źródło: www.plsk.eu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego